Jokilaaksojen jätelautakunta 5.4.2017

Jokilaaksojen jätelautakunnan 5.4.2017 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kalajoen kaupungintalolla 24.4.2017 – 5.5.2017. Pöytäkirja on myös luettavissa 24.4.2017 lähtien Ylivieskan kaupungin nettisivulta

Ympäristökatselmuksen suorittaminen 10.5.2017

Ympäristölautakunta on 11.4.2017 pitämässään kokouksessaan päättänyt pitää MRL 166 §:n ja 167 §:n mukaisen rakennetun ympäristön ja rakennuspaikkojen kuntoa ja siisteyttä koskevan katselmuksen koko Kalajoen kaupungin alueella. Katselmuksen ajankohta on 10.5.2017. Katselmuksessa havaituista …

Kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistaminen

Kalajoen kaupungin keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 käsitellyt ja vahvistanut 9.4.2017 pidettyjen kuntavaalien tuloksen vaalikaudelle 2017 – 2021. Keskusvaalilautakunnan kokouksen 12.4.2017 tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä kaupungintalolla 20.4 2017 – 27.4.2017. Keskusvaalilautakunnan vaalien tuloksen vahvistamista …

Rakennustarkastajan päätökset 19.4.2017

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 19.04.2017 Tämä ilmoitus on julkipantu 18.04.2017 – 03.05.2017 ilmoitustaululle § Tunnus/Rakennuslupa Hakija Rakennuspaikka Asia ja toimenpide 70 Myönnetty 17-0004-RJ ETELÄNKYLÄ, 208-402-0001-0447 Juseliuksentie 18, 85100 KALAJOKI Korva Markku Mikael …

Tiedonanto tarkkailusuunnitelmapäätöksestä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 12.3.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta. Hakija: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry tarkkailuvelvollisten puolesta Asia: Lestijoen kalataloudellisen yhteistarkkailusuunnitelman hyväksyminen vuosille …

Valtausoikeuden ja malminetsintälupahakemusten siirtoa koskeva päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain /621/2011) perusteella 6.4.2017 hyväksynyt seuraavia valtauksia, malminetsintälupia ja -hakemuksia koskevan siirtohakemuksen: Malminetsintälupien ja -hakemusten aikaisempi haltija: Belvedere Resources Finland Oy (Y-tunnus 1044963-7) Malminetsintälupien ja -hakemusten uusi haltija …

Tapionportin asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 27.3.2017 § 36 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Tapionportin alueelle. Valitusaika on 30 päivää päätöksen nähtävilleasettamispäivästä 4.4.2017, kyseistä päivää lukuun ottamatta. Maankäyttöpalvelut Kaava-aineisto

Raution asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 27.3.2017 § 37 hyväksynyt Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kivimaantien alueelle. Valitusaika on 30 päivää päätöksen nähtävilleasettamispäivästä 4.4.2017, kyseistä päivää lukuun ottamatta. Maankäyttöpalvelut Kaava-aineisto

Kalajoen kaupungin kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma

Kalajoen valtuusto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2017 vuoden 2017 kaavoituskatsauksen sekä siihen sisältyvän vuosille 2017 – 2021 laaditun kaavoitusohjelman. Kaavoituskatsauksessa esitetään kaavoitustilanne ja kerrotaan vireillä olevista kaava-asioista. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kaupungintalolla. Aineisto löytyy lisäksi kirjastosta …