Rakennustarkastajan päätökset 29.3.2017

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 29.03.2017 Tämä ilmoitus on julkipantu 28.03.2017 – 12.04.2017 ilmoitustaululle   § Tunnus/Rakennuslupa Hakija Rakennuspaikka Asia ja toimenpide   36 Myönnetty 17-0035-R POHJANKYLÄ, 208-406-0143-0088 Naavatie 7, 85100 KALAJOKI   …

Valtatie 8 liikennejärjestelyt maantien 7773 (Matkailutie) liittymän kohdalla, liikenneviraston hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen

Liikennevirasto on hyväksynyt 13.3.2017 päätöksellä LIVI/891/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Valtatie 8 liikennejärjestelyt maantien 7773 (Matkailutie) liittymän kohdalla Kalajoki. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 23.3. – 22.4.2017 …

Maantien 18029 tasauksen nosto Tomujoen kylän kohdalla

Yllämainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 23.6.2005/503 annetun maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan Kalajoen kaupunginvirastossa, Kalajoentie 5. Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja ne on toimitettava Kalajoen …

Valtatie 8 jalankulku- ja pyörätie välillä Viitapakat – maantie 7773 (Matkailutie) liittymä, liikenneviraston hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen

Liikennevirasto on hyväksynyt 7.3.2017 päätöksellä LIVI/890/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Valtatie 8 jalankulku- ja pyörätie välillä Viitapakat – maantie 7773 (Matkailutie) liittymä Kalajoki. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 …

Ympäristölupapäätös Kuljetuspolar Oy, maankaatopaikka Äijänkallio

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Kuljetuspolar Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee maankaatopaikkaa Kalajoen kaupungin Vasankarin kylän tilalla Niemivainio 7:61. Päätökseen tyytymätön voi hakea …

Ilmoitus Marinan asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 31.1.2017 § 8 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Marinan alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen KAUPUNGINHALLITUS Kaava-aineisto

Ilmoitus Kesärannan asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 30.9.2014 § 90 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kesärannan alueelle. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 20.10.2015 hylännyt kaavaa vastaan tehdyt valitukset sekä edelleen korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 7.3.2017 todennut että …

Ehdokaslistojen yhdistelmä kuntavaaleissa 2017

Äänioikeutetuille kuntalaisille ilmoitetaan, että huhtikuun 9. päivänä 2017 pidettävien kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä Kalajoen kaupungintalon ilmoitustaululla, osoite Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki.   Kalajoen kaupunki Keskusvaalilautakunta    

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus on 3.3.2017 antanut päätöksensä Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätöksestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja ympäristöministeriön 23.11.2015 tekemä vahvistuspäätös pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan …

Maa-aineslupahakemus Lastaus Heikki Kärjä Oy, Kourinkangas

Lastaus Heikki Kärjä Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ottamiseen Kalajoen kaupungin Etelänkylän tilalla Kourinmaa 9:49 palstalle 17. Alueella on ollut aikaisempi ottolupa, joka on päättynyt 30.4.2016. Lupaa haetaan jäljelle jääneelle hiekkamäärälle, ottomäärän ollessa 23 000 …