Lapsen päivähoidosta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (10 % muutos).

 

Lasten päivähoidosta perittävät maksut 1.8.2016 alkaen

Päivähoitomaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on nuorimmasta lapsesta 290 €/kk, toisesta lapsesta 261 € ja perheen muista lapsista 20 % nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksusta. Pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 27 €/kk. Erillään asuvat vanhemmat hakevat päivähoitopaikkaa omilla hakemuksillaan ja kummallekin huoltajalle määritellään oma päivähoitomaksu nykyisen perhekoon mukaan.

Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Sijaislasta tai huostaan otettua lasta ei huomioida perheen koko määriteltäessä. Tuloina huomioidaan avioliitossa sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Perheen kokoVähimmäisbruttotulo € / kkMaksuprosenttiKorkeimman maksun bruttotuloraja n. € / kk
2140311,53925
317309,44816
420537,95724
521917,95863
623287,95999

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun perusteena olevaa tulorajaa 138 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu ( 60 % kokopäivähoidon maksusta).

Päivähoitopaikkaan haettaessa perheille annetaan mahdollisuus varata hoitopäivien lukumäärä seuraavasti: 1 – 10 pv/kk, 11 – 15 pv/kk tai yli 15 pv/kk. Käytännössä 1-10 kokonaista hoitopäivää varannut lapsi käyttää päivähoitoa noin kahtena päivänä viikossa ja hoitotunteja kertyy n. 20 tuntia/viikko. 11-15 päivää käyttävän lapsen hoitotunnit jäävät yleensä alle 35 tunnin ja kaikki kuukauden arkipäivät varannut lapsi on hoidossa yli 35 tuntia viikossa. Uusi varhaiskasvatuslaki määrittelee osapäivähoidon/subjektiivisen päivähoidon rajaksi 20 tuntia/viikko.

hoitoaika/viikkokorkein maksu ja % maksut

kokopäivähoito

yli 35 tuntia100 % / 290,00 €
21 – 35 tuntia75 % / 217,50 €
20 tuntia60 % / 174,00 €
hoitoaika / viikkoosapäivähoito
20 tuntia60 % / 174,00 €
12 tuntia45 % / 130,50 €
8 tuntia30 % / 87,00 €

Hoitosopimuksella sovittujen hoitopäivien määrä voidaan muuttaa, kun muutos johtuu työn/hoidontarpeen muuttumisesta ja kestää vähintään kolme kuukautta. Palvelutarpeen muutoksesta tehdään aina uusi sopimus, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Sopimusta tehtäessä perheen tulee huomioida sovittujen päivien riittävyys. Ylimenevistä päivistä maksu on kokopäivähoidossa 19 €/päivä ja osapäivähoidossa 2,40 €/tunti. Ylimenevät päivät laskutetaan, vaikka maksupäätökseksi on muodostunut tulojen mukaan 0 €/kk.

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää, ja että ennalta ilmoitettuja lomapäiviä on lapselle toimintavuoden aikana kertynyt tarpeeksi.

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
  • jos lapsi sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  • jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  • Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa päivähoidosta lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajakson ajalla (todistus toimitettava).