Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

Asemakaavan muutos ja laajennus Mäntyperän alueelle hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 23.2.2021 hyväksynyt Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Mäntyperän alueelle.

Maankäyttöpalvelut

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Hiekkasärkkien asemakaavan muutosehdotus Rantakallan ja Jäkälätien alueelle pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 11.2.- 15.3.2021. Kaupungintalon ollessa kiinni poikkeusoloista johtuen, osa aineistosta pidetään esillä kaupungintalolla teknisten palveluiden oveen teipattuna. Kaavamuutos koskee voimassa olevan asemakaavan kortteleita 21 ja 22.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 15.3.2021 klo 15 mennessä Kalajoen kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavakonsultti Elina Nissinen, puh. 046 923 7300.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidetään MRL 62§:n sekä MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 12.11.- 11.12.2020 Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavamuutoksella poistetaan voimassa olevasta kaavasta neljä voimalapaikkaa ja jäljelle jäävien neljän voimalan kokonaiskorkeudeksi muutetaan 230 metriä.

Luonnosvaiheen aineistoon voi esittää mielipiteensä 11.12.2020 klo 15.00 mennessä suullisesti tai kirjallisesti osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Annukka Rajala, Ramboll Finland Oy, puh. 050 4120756.

Maankäyttöpalvelut

Kalajoen keskustan osayleiskaava julkisesti nähtäville

Kalajoen keskustan osayleiskaavaehdotus pidetään uudelleen julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 32 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 17.9.-19.10.2020 sekä kaupungin verkkosivuilla.

Suunnittelualue käsittää kuntataajaman lähialueineen, ulottuen pohjois- eteläsuunnassa Rahvon teollisuusalueen ympäristöstä hiihtomajalle ja Meinalaan sekä länsi-itäsuunnassa jokisuulta Etelänkylän koululle ja Topi-kalustajan tehtaalle.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 19.10.2020 klo 15 mennessä kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavakonsultti Anna-Kaisa Aalto, puh. 040 217 7742.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Ahmanpuiston asemakaavan muutos vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueelle käynnistyy. Asemakaavan muutosaluetta rajaa osittain Siipolantanhua ja Ahmantie sekä Ahmankallion viereiset peltoalueet.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 4.6.2020 alkaen Kalajoen kaupungin verkkosivuilla ja pääkirjastossa. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Pohjankylänpuiston asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan vaihtoehtoiset muutosluonnokset Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 6.2. – 9.3.2020 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanke käsittää Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuisto, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt. Kaava-aineisto on nähtävillä myös www.kalajoki.fi- sivustolla.

Luonnoksista voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 9.3.2020 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava hylättiin

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 16.6.2020 § 36 hylännyt Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Valtuuston päätöksestä on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 1.2.2018 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatetaan vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 19.3. – 17.4.2015. Kaava-aineistoon voi perehtyä eri kaavavaiheissa myös kaupungin internetsivuilla. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen (at) fcg.fi.

Maankäyttöpalvelut