Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

 

Raution asemakaavan muutos ja laajennus vireille

Asemakaavan muutos ja laajennus Rautioon käynnistyy. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa paikka uudelle monitoimikeskukselle. Samalla tarkastellaan laajemmin keskustaa ympäröiviä alueita.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 28.3.2019 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet- sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Hiekkasärkkien asemakaavan muutosehdotus Marinan venesataman alueelle pidetään julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 28.2. – 1.4.2019. Kaava-aineistoon voi tutustua myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla www.kalajoki.fi.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 1.4.2019 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

KAUPUNGINHALLITUS

 

Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutosluonnos Plassin Kruununpuiston alueelle pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 22.11. – 21.12.2018. Kaavahanke sijoittuu Papinpolun, Markkinatien, Pikkupuiston ja joen rajaamalle alueelle. Kaava-aineisto on nähtävillä myös www.kalajoki.fi- sivustolla.

Luonnoksesta voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 21.12.2018 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

 

Savontien risteysalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos Kokkolantien (vt 8) ja Ylivieskantien eli niin sanotun Savontien (vt 27) risteysalueelle pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 15.11. – 14.12.2018. Kaava-aineisto on nähtävillä myös www.kalajoki.fi- sivustolla.

Luonnoksesta voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 14.12.2018 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava hylättiin

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 27.8.2018 § 75 hylännyt Kokkokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Valtuuston päätöksessä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Asemakaavan vaiheittainen muutos Letonrannan asemakaava-alueelle vireille

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 päättänyt käynnistää MRL 50§ 2 momentin mukaisen vaiheittaisen asemakaavan muutoksen Letonrannan asemakaava-alueelle. Kaavahankkeen pääasiallisena tavoitteena on sallia pysyvä asuminen kaavassa loma-asumiselle varatuilla alueilla. Asemakaavan muutos koskee loma-asuntojen korttelialueita Leton, Vihasniemen ja Vihaspauhan alueilla kortteleissa 1-7, 7a, 8-17, 19-59, 101-117 sekä 201 – 223. Korttelit tarkentuvat valmisteluvaiheessa.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.  Kaavahankkeeseen voi tutustua myös www.kalajoki.fi- sivuilla. Varsinainen kaavaehdotus tulee tavoitteellisesti julkisesti nähtäville keväällä 2018.

Maankäyttöpalvelut

 

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 1.2.2018 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 6.11.2017 § 118 hyväksynyt Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelut

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 

Asemakaavan muutos Pohjankylän koulukeskuksen alueelle vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Pohjankylän koulukeskuksen alueelle käynnistyy. Kaavahanketta rajaavat Marttilantie, Kalajoentie, Lankilantie sekä Pohjankylänpuisto.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä 29.6. – 11.8.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla.

Maankäyttöpalvelut

 

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatetaan vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 19.3. – 17.4.2015. Kaava-aineistoon voi perehtyä eri kaavavaiheissa myös kaupungin internetsivuilla. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen (at) fcg.fi.

Maankäyttöpalvelut

 

Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen keskustan osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 15.1.-13.2.2015 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 17 alkaen kaupungintalolla. Kahvitarjoilu klo 16.45.

Suunnittelualue käsittää kuntataajaman lähialueineen, ulottuen pohjois-eteläsuunnassa Jokelan turkistarha-alueelta hiihtomajalle ja Meinalaan sekä länsi-itäsuunnassa jokisuulta Etelänkylän koululle ja Topi-kalustajan tehtaalle.

Luonnosvaiheen aineistoon voi suulliset tai kirjalliset mielipiteet jättää 13.2.2015 klo 15 mennessä osoitteeseen Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI tai sähköpostilla kalajoenkaupunki@kalajoki.fi.

Lisätietoja antaa kaavakonsultti Anna-Kaisa Aalto, puh. 050 466 1500.

Maankäyttöpalvelut

 

Santaholman asemakaavan II muutos vireille

Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt 8.4.2013 että Santaholman alueelle käynnistetään asemakaavan muutos.

Kaavahanke käsittää Santaholman sahan alueet Kalajoen rannasta Ämmäntielle. Eteläisenä rajana toimii Santaholman 2010 hyväksytty asemakaava ja pohjoisosissa Ämmän venesatama. Suunnittelualueella on tavoitteena poistaa vanhaa teollisuusalueen kaavaa ja tutkia alueen eteläosissa asumisrakentamisen eri muotoja. Vanhat saha-alueen maat on puhdistettu asumiskäyttöä varten.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla kaavoitusosastolla 18.4. – 10.5.2013

TEKNISET PALVELUT, Kaavoitustoimi