Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

 

Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos osa-alueelle 5 julkisesti nähtäville

Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos osa-alueelle 5 pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 19.9.- 21.10.2019 sekä www.kalajoki.fi- sivustolla. Kaavahankkeen pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa pysyvä asuminen Tapionportin laajennusalueella kaavassa loma-asumiselle varatuilla alueilla (RA) kortteleissa 321 – 332.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 21.10.2019 klo 15 mennessä Kalajoen kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

 

Hiekkasärkkien vaiheittainen asemakaavan muutos osa-alueelle 4

Hiekkasärkkien vaiheittaisen asemakaavan muutosluonnos osa-alueelle 4 pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 20.6. – 9.8.2019. Kaavahankkeen pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa pysyvä asuminen Kesärannan alueella kaavassa loma-asumiselle varatuilla alueilla (RA) kortteleissa 500 – 517 ja 521 – 530 sekä matkailua palvelevien rakennusten (RM) kortteleissa 519 – 520.

Luonnoksesta voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 9.8.2019 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225. Kaava-aineistoon voi tutustua myös www.kalajoki.fi- sivustolla.

Maankäyttöpalvelut

 

Kalajoen keskustan osayleiskaava julkisesti nähtäville

Kalajoen keskustan osayleiskaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 19 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 3.6.- 9.8.2019 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanketta esitellään myös kirjaston kahviossa 11.6.2019 klo 14 – 18.

Suunnittelualue käsittää kuntataajaman lähialueineen, ulottuen pohjois- eteläsuunnassa Rahvon teollisuusalueen ympäristöstä hiihtomajalle ja Meinalaan sekä länsi-itäsuunnassa jokisuulta Etelänkylän koululle ja Topi-kalustajan tehtaalle.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 9.8.2019 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225 ja kaavakonsultti Anna-Kaisa Aalto, puh. 040 217 7742.

KAUPUNGINHALLITUS

 

Asemakaavan muutos Pohjankylänpuiston ympäristöön vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön saatettiin vireille 29.6.2017. Kaava-aluetta on sen jälkeen laajennettu käsittämään Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuiston, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä 16.5.2019 alkaen MRL:n 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Raution asemakaavan muutos ja laajennus vireille

Asemakaavan muutos ja laajennus Rautioon käynnistyy. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa paikka uudelle monitoimikeskukselle. Samalla tarkastellaan laajemmin keskustaa ympäröiviä alueita.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 28.3.2019 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet- sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava hylättiin

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 27.8.2018 § 75 hylännyt Kokkokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Valtuuston päätöksessä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Asemakaavan vaiheittainen muutos Letonrannan asemakaava-alueelle vireille

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 päättänyt käynnistää MRL 50§ 2 momentin mukaisen vaiheittaisen asemakaavan muutoksen Letonrannan asemakaava-alueelle. Kaavahankkeen pääasiallisena tavoitteena on sallia pysyvä asuminen kaavassa loma-asumiselle varatuilla alueilla. Asemakaavan muutos koskee loma-asuntojen korttelialueita Leton, Vihasniemen ja Vihaspauhan alueilla kortteleissa 1-7, 7a, 8-17, 19-59, 101-117 sekä 201 – 223. Korttelit tarkentuvat valmisteluvaiheessa.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.  Kaavahankkeeseen voi tutustua myös www.kalajoki.fi- sivuilla. Varsinainen kaavaehdotus tulee tavoitteellisesti julkisesti nähtäville keväällä 2018.

Maankäyttöpalvelut

 

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 1.2.2018 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 6.11.2017 § 118 hyväksynyt Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelut

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatetaan vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 19.3. – 17.4.2015. Kaava-aineistoon voi perehtyä eri kaavavaiheissa myös kaupungin internetsivuilla. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen (at) fcg.fi.

Maankäyttöpalvelut

 

Santaholman asemakaavan II muutos vireille

Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt 8.4.2013 että Santaholman alueelle käynnistetään asemakaavan muutos.

Kaavahanke käsittää Santaholman sahan alueet Kalajoen rannasta Ämmäntielle. Eteläisenä rajana toimii Santaholman 2010 hyväksytty asemakaava ja pohjoisosissa Ämmän venesatama. Suunnittelualueella on tavoitteena poistaa vanhaa teollisuusalueen kaavaa ja tutkia alueen eteläosissa asumisrakentamisen eri muotoja. Vanhat saha-alueen maat on puhdistettu asumiskäyttöä varten.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla kaavoitusosastolla 18.4. – 10.5.2013

TEKNISET PALVELUT, Kaavoitustoimi