Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

 

Ilmoitus Kärjäntien alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 29.9.2020 § 60 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Kärjäntien alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

 

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidetään MRL 62§:n sekä MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 12.11.- 11.12.2020 Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavamuutoksella poistetaan voimassa olevasta kaavasta neljä voimalapaikkaa ja jäljelle jäävien neljän voimalan kokonaiskorkeudeksi muutetaan 230 metriä.

Luonnosvaiheen aineistoon voi esittää mielipiteensä 11.12.2020 klo 15.00 mennessä suullisesti tai kirjallisesti osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Annukka Rajala, Ramboll Finland Oy, puh. 050 4120756.

Maankäyttöpalvelut

 

Asemakaavan muutos Mätäsmaan alueelle hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 3.11.2020 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Mätäsmaan alueelle.

Maankäyttöpalvelut

 

Mäntyperän alueen asemakaavan muutos ja laajennus julkisesti nähtäville

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus Mäntyperän alueelle pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 5.11.- 7.12.2020. Kaavahankkeella tutkitaan pientalo- ja rivitalotonttien osoittamista kaupungin maille Peltotien varteen sekä Mäntyperäntien ja Rannankarintien väliselle alueelle.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 7.12.2020 klo 15 mennessä Kalajoen kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

 

Raution asemakaavan muutos ja laajennus julkisesti nähtäville

Rautio asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 15.10.-16.11.2020. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa paikka uudelle monitoimikeskukselle. Samalla tarkastellaan laajemmin keskustan alueita.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 16.11.2020 klo 15 mennessä Kalajoen kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

 

Kotipuiston asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 15.10.-16.11.2020. Kaavahanke sijoittuu Lapiotien, Honkitien, Pohjankaaren ja Merenojantien väliselle alueelle.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 16.11.2020 klo 15 mennessä Kalajoen kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

 

Kalajoen keskustan osayleiskaava julkisesti nähtäville

Kalajoen keskustan osayleiskaavaehdotus pidetään uudelleen julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 32 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 17.9.-19.10.2020 sekä kaupungin verkkosivuilla.

Suunnittelualue käsittää kuntataajaman lähialueineen, ulottuen pohjois- eteläsuunnassa Rahvon teollisuusalueen ympäristöstä hiihtomajalle ja Meinalaan sekä länsi-itäsuunnassa jokisuulta Etelänkylän koululle ja Topi-kalustajan tehtaalle.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 19.10.2020 klo 15 mennessä kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavakonsultti Anna-Kaisa Aalto, puh. 040 217 7742.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

 

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos vireille

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos Rantakallan ja Jäkälätien alueelle käynnistyy. Kaavamuutos käsittää asemakaavan korttelit 21 ja 22.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 17.9.-16.10.2020 Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavakonsultti Elina Nissinen, puh. 046 923 7300.

Maankäyttöpalvelut

 

Ahmanpuiston asemakaavan muutos vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueelle käynnistyy. Asemakaavan muutosaluetta rajaa osittain Siipolantanhua ja Ahmantie sekä Ahmankallion viereiset peltoalueet.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 4.6.2020 alkaen Kalajoen kaupungin verkkosivuilla ja pääkirjastossa. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

 

Pohjankylänpuiston asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan vaihtoehtoiset muutosluonnokset Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 6.2. – 9.3.2020 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanke käsittää Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuisto, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt. Kaava-aineisto on nähtävillä myös www.kalajoki.fi- sivustolla.

Luonnoksista voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 9.3.2020 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava hylättiin

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 16.6.2020 § 36 hylännyt Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Valtuuston päätöksestä on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 1.2.2018 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 6.11.2017 § 118 hyväksynyt Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt kaavan hyväksymispäätöstä vastaan jätetyt valitukset päätöksellään 20.2.2020.

Kaavasta on edelleen valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelut

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatetaan vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 19.3. – 17.4.2015. Kaava-aineistoon voi perehtyä eri kaavavaiheissa myös kaupungin internetsivuilla. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen (at) fcg.fi.

Maankäyttöpalvelut