Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

Ilmoitus Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 27.4.2021 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen Rantakallan ja Jäkälätien alueelle kortteleihin 21 ja 22. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 22.6.2021 hyväksynyt Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Kalajoen keskustan osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 25.5.2021 hyväksynyt Kalajoen keskustan osayleiskaavan.

Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelu

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos vireille

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 41 alueelle käynnistyy. Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa S-marketin tonttia ja mahdollistaa uuden kaupan rakentuminen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 27.5.-28.6.2021 Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavan laatija Kari Siipola, Plandea Oy puh. 050 348 1961.

Maankäyttöpalvelut

Ahmanpuiston asemakaavan muutos vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueelle käynnistyy. Asemakaavan muutosaluetta rajaa osittain Siipolantanhua ja Ahmantie sekä Ahmankallion viereiset peltoalueet.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 4.6.2020 alkaen Kalajoen kaupungin verkkosivuilla ja pääkirjastossa. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Pohjankylänpuiston asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan vaihtoehtoiset muutosluonnokset Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 6.2. – 9.3.2020 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanke käsittää Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuisto, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt. Kaava-aineisto on nähtävillä myös www.kalajoki.fi- sivustolla.

Luonnoksista voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 9.3.2020 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava hylättiin

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 16.6.2020 § 36 hylännyt Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Valtuuston päätöksestä on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 1.2.2018 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatettiin vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 19.3. – 17.4.2015. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavahanketta ei ole toistaiseksi viety eteenpäin.

Maankäyttöpalvelut