Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

Varputien alueen asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 29.8.2023 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Varputien alueelle.

Maankäyttöpalvelut

Korttelin 4001 asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus Vuorenkallion osa-alueelle pidetään julkisesti nähtävillä MRL:n 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 31.8.-2.10.2023. Kaavahanke käsittää pääosin korttelin 4001, rajautuen valtatiehen 8, Holmantiehen ja Kulmatiehen. Kaavanmuutoksen tavoitteena on 2. asteen koulutuksen kehittäminen nykyisen oppilaitoksen alueelle.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 2.10.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225

Maankäyttöpalvelut

Ilmoitus Kesärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 20.6.2023 § 50 hyväksynyt Kalajoen Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kesärannan alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Kalajoen Linnanharjun tuulivoimahankkeen osayleiskaavan vireilletulo

Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää Linnanharjun tuulivoimahankkeen osayleiskaavan laadinnan. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 27.4. – 29.5.2023 Kalajoen kaupungintalolla (Kalajoentie 5) sekä kaupungin internet-sivuilla www.kalajoki.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös Kalajoen kaupungin pääkirjastossa (Kalajoentie 1) sekä Himangan kirjastossa (Leipämäentie 4, Himanka).

Linnanharjun tuulivoimahanke liittyy Kannuksen kaupungin puolella käynnistyneeseen Tuohirämeen tuulivoimahankkeeseen. Kaavoituksen ohella Kalajoen Linnanharjun ja Kannuksen Tuohirämeen yhteiselle tuulivoimahankkeelle laaditaan lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) jonka yhteysviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. YVA-menettelyssä hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset huomioidaan Linnanharjun tuulivoimahankkeen osayleiskaavaprosessissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 29.5.2023 klo 15 mennessä, joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse osoitteeseen Kalajoen kaupunki / Maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

YLEISÖTILAISUUS

Linnanharjun tuulivoimahankkeen YVA-menettelystä ja osayleiskaavoituksesta järjestetään kaikille avoin YLEISÖTILAISUUS keskiviikkona 10.5.2023 klo 17.00 – 19.00 Himankatalolla, osoite Raumankarintie 2, Himanka. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös verkossa ja osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon YVA-hankesivuilla www.ymparisto.fi/TuohirameLinnanharjutuulivoimaYVA

Tilaisuudessa ovat paikalla ympäristövaikutusten arviointiprosessista ja kaavoituksesta vastaavan Ramboll Finland Oy:n sekä hankevastavana toimivan Winda Energy Oy:n edustajat.

Lisätietoja Linnanharjun tuulivoimahankkeesta ja kaavoituksesta antavat:

Winda Energy Oy: projektipäällikkö Edgar Kekkonen, p. 040 168 6937, egdar.kekkonen@winda.fi

Ramboll Finland Oy: projektipäällikkö Minna Lehtonen, p. 050 372 8523, minna.lehtonen@ramboll.fi

Kalajoen kaupunki: kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, p. 044 4691 225,  jaana.pekkala@kalajoki.fi

Maankäyttöpalvelut

Pohjankylänpuiston asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus entisen Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 10.11.-12.12.2022. Kaavahanke käsittää Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuiston, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 12.12.2022 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225

Maankäyttöpalvelut

Kalajoen Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 19.9.2022 tekemän päätöksen mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Raution itäpuolelle Alavieskan rajalle ja on osa laajempaa kolmen kunnan (Kalajoki, Alavieska ja Ylivieska) alueelle sijoittuvaa hanketta. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kalajoen kaupungin puolelle noin 5–8 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kalajoen Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 28.9.–31.10.2022 välisen ajan kaavoitushankkeen verkkosivuilla osoitteessa https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavahankkeet/. Aineisto on nähtävillä myös Kalajoen kaupungintalolla osoitteessa Kalajoentie 5 ja Kalajoen pääkirjastossa osoitteessa Kalajoentie 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 31.10.2022 klo 15 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse osoitteeseen Kalajoen kaupunki, Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään to 20.10.2022 klo 17.00–19.00 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS ja YVA-ohjelma, Kalajoen kaupungin valtuustosalissa osoitteessa Kalajoentie 5. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16:30. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Linkki yleisötilaisuuteen: Click here to join the meeting

Lisätietoja hankkeesta antavat: Kalajoen kaupungin kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, p. 044 4691 225, jaana.pekkala@kalajoki.fi, kaavakonsultti FCG Oy: Arja Sippola, p. 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi ja Erika Brusila, p. 041 731 3542, erika.brusila@fcg.fi sekä hankkeesta vastaava Winda Energy Oy: Aino Huotari, p. 044 776 5014, aino.huotari@winda.fi

Maankäyttöpalvelut

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos vireille

Asemakaavan muutos Hiekkasärkkien ydinalueelle kylpylätontin ja Jukupolun ympäristöön käynnistyy.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.5.-20.6.2022 Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Kalajoen keskustan osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 25.5.2021 hyväksynyt Kalajoen keskustan osayleiskaavan.

Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelu

Ahmanpuiston asemakaavan muutos vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueelle on käynnistynyt. Asemakaavan muutosaluetta rajaa osittain Siipolantanhua ja Ahmantie sekä Ahmankallion viereiset peltoalueet.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtäville 4.6.2020 alkaen Kalajoen kaupungin verkkosivuille ja pääkirjastoon. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatettiin vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 1.2.2018. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Suunnittelualuetta koskeva pohjavesien suojelusuunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana jonka jälkeen kaavaluonnos valmistellaan nähtäville. Kaavan laatii Sweco Oy.

Maankäyttöpalvelut