Kuntatekniikan taviotteena on hoitaa katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito mahdollisimman tehokkaasti.

Kunnossapitotoimia ennakoimalla, päällysteiden reikiä paikkaamalla, reunapalteiden poistolla sekä laskuojien aukaisulla ja kunnon tarkkailulla etukäteen jatketaan rakenteiden elinikää merkittävästi. Hyvin hoidettu ja suunnitelmallisesti rakennettu katuverkosto on tärkeä osa asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Liukkauden torjunta ja alueiden kuivatusjärjestelmien riittävän toiminnan varmistaminen ovat erityispainopistealueina. Lisäksi kunnossapidon laatuluokituksen ja saneerausohjelman tekeminen ovat keskeisiä painopistealueita.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuuksiin kuuluu tonttiliittymän rakenteellinen sekä muu kesä- ja talvikunnossapito.

Palaute asemakaava-alueiden katujen kunnosta  Kalajoen kaupungin palautekanava -linkin kautta.

Talvikunnossapito

Talvikunnossapidon kelipäivystys virka-ajan ulkopuolella puh. 044 4691 217.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon liittyvät toimenpiteet hoidetaan yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Kaupunki tekee urakoitsijoiden kanssa sopimuksen talvikunnossapidosta useammalle vuodelle.

Kunnossapitotoimet suoritetaan talvikunnossapitoa ohjaavien palvelukriteerien mukaisesti.

 • aurausviitat tulee olla paikoillaan vuosittain 15.11. mennessä ja poistetaan vuosittain 31.4. mennessä
 • auraustoimenpiteet käynnistetään viimeistään, kun lumisyvyys ylittää kevyen liikenteen väylällä 4 cm ja ajoradalla 5 cm
 • sateen aikana lumen maksimisyvyys ajoradalla saa olla 8 – 10 cm ja kevyen liikenteen väylällä 6 cm.

Aurausjärjestys

 1. kevyen liikenteen väylät
 2. pääkadut
 3. tonttikadut
 4. aurauspalvelun piirissä olevat yksityiset pihatiet

Tontin omistajan velvollisuudet

 • tontin omistaja huolehtii lumen poiston tonttiliittymästä
 • liittymästä ja tontilta aurattu lumi läjitetään omalle tontille.

Liukkauden torjunta

Liukkauden torjuntaan ryhdytään ennakoiden aina, kun säätilassa on tapahtumassa muutos, joka aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Kadut

Yleensä vain vaarallisimmat kohdat käsitellään.

Liukkauden torjunta tehdään tarvittavilta osin mahdollisimman pian. Tärkeimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden paikat, sillat, alikulut, mäet, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Kevyen liikenteen väylät ja yleiset alueet

Liukkauden torjunta pyritään aloittamaan riittävän ajoissa, jotta väylä on kunnossa ennen liikenteen huipputunteja. Väylät käsitellään pääsääntöisesti koko pituudeltaan. Tarvittaessa käsittelyä täydennetään. Hiekoitus voidaan tehdä myös ns. pistehiekoituksena ts. käsitellä vain vaarallisimmat paikat.

Liukkauden torjunnan kannalta tärkeimmiksi paikoiksi luetaan luiskat, portaat, suojateiden paikat, alikulut, mäet tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä liukkaus saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Hiekoitushiekan poisto

Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi, kun lumi on sulanut ja oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Pääsääntöisesti viimeistään 15.5. mennessä.

Kesäkunnossapito

Kesäkunnossapitoon kuuluu

 • katujen ja kevyen liikenteen väylien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja pölyn sitominen
 • pientareiden niitto ja vesakon raivaus
 • nurmikoiden hoito ja kunnostus
 • liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito
 • kalusteiden, varusteiden ja istutusten hoito

Asfalttipäällysteisten katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito

Pienet, alle 1 m2 päällysteen korjaukset ja urapaikkaukset. Laajemmat työt kuten katuosan uudelleen päällystämistarve suoritetaan laajemman investoinnin yhteydessä.

Kunnossapitotöillä pyritään ettei päällystetyillä osuuksilla ei esiinny liikennettä haittaavia reikiä, halkeamia tai purkautumia.

Reunakivien, kiveysten ja laatoitusten kunnon tarkastus, hoito ja korjaus tehdään tarvittaessa sekä tarvittavassa laajuudessa vaurioiden ja rikkakasvien esiintyessä.

Reunakivien osalta työhön ryhdytään, kun reunatuen kunto on oleellisesti huonontunut tai reunatukilinjasta on irronnut tai siitä puuttuu reunatukia.

Kiveysten ja laatoitusten osalta työhön ryhdytään kun päällysteenä olevan kiveyksen tai laatoituksen kunto on oleellisesti huonontunut (haitalliset painaumat, yksittäisten kivien / laattojen vaaralliset korkeuspoikkeamat) tai päällysteestä on irronnut tai siitä puuttuu kiviä tai laattoja.

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat ja ihmisten turvallisuutta vaarantavat päällystevauriot tulee ilmoittaa Kalajoen kaupungin palautekanava -linkin kautta.

Sorapäällysteisten väylien kunnossapito

Kaupungin vastuulla olevien ajoratojen höyläys tai lanaus ja mahdollinen kulutuskerrosmateriaalin lisäys huonokuntoisimpiin paikkoihin.

Sorapäällysteisen kadun tai tien höyläys tai lanaus suoritetaan, kun kulutuskerroksen kunto ei täytä seuraavaa vaatimusta:

 • ajoradan poikkileikkausmuoto on muuttunut. Pinnassa esiintyy jonkin verran kuoppia ja ”pyykkilautaa”, mutta pääosin pinta on tasainen. Ajonopeutta on ajoittain hiljennettävä ja epätasaisia kohtia varottava.

Pölynsidonta suoritetaan silloin, kun sorapäällysteisen kadun tai kevyen liikenteen väylän kunto on alentunut, niin että pölyämistä tapahtuu katualuetta kauemmaksi. Työhön kuuluu pölynsidontamateriaalin levitys ja tarvittava kastelu vuosittain 30.5. mennessä.

Sorastus tehdään sellaisiin kohtiin, joissa kulutuskerroksen kuluminen on ollut normaalia suurempaa, pinta on kelirikon takia pehmennyt tai kohtiin, joissa kulutuskerrosta ei voida kunnostaa lanaamalla tai höyläämällä liian ohuen kulutuskerroksen takia.

Pientareiden niitto ja vesakon raivaus

Kaupungin vastuulla olevien katujen pientareiden niitto ja vesakon raivaus.

Niitto ja vesakon raivaus tehdään kasvukauden, 15.6. – 10.9. välisenä aikana. Työ tehdään koneellisesti.

Tarvittaessa paksurunkoiset vesat raivataan eri työvaiheena. Suoralla katuosuudella raivausleveys on vähintään 2 m ajoradan reunasta käsittäen myös sivuojan vastaluiskan. Sisäkaarteissa leveys määräytyy kaarteen mukaan.

Vesakonraivaus tehdään tarvittaessa kerran kesässä.

Nurmikoiden hoito ja kunnostus

Liikennealueiden nurmikoiden leikkaus, lannoitus, kalkitus, rikkakasvien poisto, paikkaus ja hiekoitushiekan poisto.

Nurmikot leikataan kasvukauden alussa ensimmäisen kerran sen ollessa 8-10 cm. Nurmikko pyritään leikkaamaan kuivalla säällä.

Liikennemerkit ja opasteet

Vaurioituneen tai kuluneen liikennemerkin tai opasteen huoltaminen, suoristaminen tai kunnostaminen paikallaan joko osaksi tai kokonaisuudessaan jalustoineen, varsineen ja lisäkilpineen. Tarvittaessa merkki, jalusta tai varsi korvataan uudella. Tarvittaessa likaantunut merkki tai opastetaulu pestään tai puhdistetaan.

Työhön ryhdytään kun liikennemerkin tai opasteen kunto, luettavuus tai näkyvyys on vaurioitumisen, kulumisen, lian, tai lumen johdosta oleellisesti huonontunut ja ei enää täytä alla esitettyjä laatuvaatimuksia.

Vaurioituneesta liikennemerkistä tulee ilmoittaa Kalajoen kaupungin palautekanava -linkin kautta.

Kalusteet, varusteet ja istutukset

Kadun kalusteita ja varusteita ovat mm. roska-astiat, hiekoitushiekkalaatikot, penkit, kaiteet, pollarit, pyörätelineet.

Talvisäilössä olleet kalusteet kunnostetaan tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella ennen kalusteiden paikoilleen viemistä. Kiinteät kalusteet, varusteet ja rakenteet kunnostetaan tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella kevätkunnostuksen yhteydessä.

Kalusteet, varusteet ja rakenteet kunnostetaan, vaihdetaan tai poistetaan tarvittaessa mahdollisimman pian.

Kesäistutukset aloitetaan viikolla 24.

Vaurioituneesta kadun kalusteesta tulee ilmoittaa Kalajoen kaupungin palautekanava -linkin kautta.