Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. (MRL 171-174 §)

Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy.

Poikkeamislupa tarvitaan mm:

  • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.
  • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista.
  • Haluttaessa poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta.
  • Haluttaessa poiketa kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta.
  • Rakentamisesta ranta-alueelle ilman asemakaavaa.

Poikkeamisluvan hakeminen:

Sähköisesti hakemuksen ja vaadittavat liitteet voi toimittaa Lupapiste.fi palvelun kautta. Katso sähköinen asiointi tai suoraan palveluun Lupapiste.fi.

Paperilla tehtävät lupahakemukset ja kuulemislomakkeet saa kaavoitusosastolta.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • Rakennuspaikan hallintaoikeus
  • Karttaote/Kaavaote
  • Asemapiirros 1:500
  • Selvitys naapurien kuulemisesta

Poikkeamisluvat valmistelee kaavoituspäällikkö ja päätöksen tekee kaupunginhallitus.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan lainvoimaisuutta.