Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin lain tavoitteisiin liittyvistä syistä.

Rakennuslupa tarvitaan:

 • rakennuksen rakentamiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin
 • sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika

 

Toimenpidelupa tarvitaan:

 • sellaisten rakennelmien ja laitosten osalta, joiden lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta
 • sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan
 • muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen
 • asunrakennuksen huonestojärjestelyihin
 • julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen

 

Rakennus- ja toimenpideluvan hakeminen:

1. Rakennuspaikan hallintaoikeus (lainhuutotodistus, kauppakirjan jäljennös tai vuokrasopimuksen jäljennös)
2. Pääsuunnittelijan valinta (voi olla sama henkilö kuin vastaava työnjohtaja); suunnittelijan pätevyys  / vastaavan työnjohtajan pätevyys
3. Luonnoksen esittely rakennustarkastajalle yhdessä pääsuunnittelijan kanssa (tai valtuuttaa pääsuunnittelijan tehtäväksi)

Sähköisesti hakemuksen ja vaadittavat liitteet voi toimittaa Lupapiste.fi palvelun kautta. Katso sähköinen asiointi tai suoraan palveluun Lupapiste.fi

Paperilla tehtävät lupahakemukset ja kuulemislomakkeet saa rakennusvalvontatoimistosta. Tai ovat ladattavissa pdf-muotoisina lomakkeet osiossa oikealla, jolloin ne voidaan tulostaa ja toimittaa täytettyinä ja allekirjoitettuina rakennusvalvontaan.

Kuva kertoo mistä rakennuksessa muodostuu julkisivu ja leikkaus
Puuvaraston havainnekuva