Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta asemakaava-alueen ulkopuolella, jolla jo tapahtuneen tiiviin rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. (MRL 16§, 137§)

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan mahdollisesti suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle.
Suunnittelutarveratkaisu tehdään yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen on oltava maisemallisesti sopivaa eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnittelutarveratkaisusta hankitaan kaavoittajan lausunto.

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisun hakeminen:

Sähköisesti hakemuksen ja vaadittavat liitteet voi toimittaa Lupapiste.fi palvelun kautta. Katso sähköinen asiointi tai suoraan palveluun Lupapiste.fi.

Paperilla tehtävät lupahakemukset ja kuulemislomakkeet saa kaavoitusosastolta.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • Rakennuspaikan hallintaoikeus
  • Karttaote
  • Asemapiirros 1:500
  • Selvitys naapurien kuulemisesta

Suunnittelutarveratkaisun valmistelee kaavoituspäällikkö ja päätöksen tekee kaupunginhallitus.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan lainvoimaisuutta.