Luonnos Kalajoen kaupungin rakennusjärjestyksestä (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 14) on nähtävillä 13.1. - 11.2.2020 Kalajoen kaupungintalon infopisteessä ja kaupungin internetsivuilla.

Kalajoen kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen on saatettu vireille Ympäristölautakunnan päätöksellä 16.4.2019

Kalajoen kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2003 ja se kaipaa uudistamista. Vuoden 2003 jälkeen rakentamisen lainsäädäntö ja säännökset ovat osin muuttuneet. Pääosa uusista rakennusmääräyksistä on tullut voimaan vuoden 2018 alusta. Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n perusteella kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilymisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja tai muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueiden määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestyksen uusimisessa on tarkoitus huomioida rakentajien uudet tarpeet mm. lämpökaivot, ilmalämpöpumput ja aurinkokeräimet, joita ei ole huomioitu nykyisessä rakennusjärjestyksessä. Harkittavaksi tulee pienten rakennelmien ja piharakennusten lupamenettelyt keventäminen. Sähköinen lupakäsittely on korvannut perinteisen asioinnin. Rakennusten kosteus- ja sisäilmavaurioita on tullut ilmi aikaisempaa enemmän, näiden vaurioiden korjaamisen luvanvaraisuus on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Rakennusjärjestyksessä kunta voi osoittaa ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajan asunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa (MRL 129 a §). Tämä asia on tarkoitus osoittaa rakennusjärjestyksessä.

MRL 16 §:n tarkoittamat suunnittelutarvealueet on tarkoitus määritellä rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarvealueet ovat alueita, joilla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai joilla erityisten ympäristöarvojen tai -haittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 15 §:n perusteella rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa noudatetaan soveltuvin osin maankäyttö- rakennuslain 62 § vuorovaikutuksesta ja 65 § kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennusasetuksella 6 §, jonka perusteella ehdotus rakennusjärjestyksestä tulee olla julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Aikataulu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoiteaikataulun perusteella rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja kommenteilla 2.9. – 4.10.2019.

Luonnos rakennusjärjestykseksi sekä sähköinen kysely rakennusjärjestyksestä

Rakennusjärjestyksen luonnos pidetään nähtävillä 13.1. – 11.2.2020.

Rakennusjärjestystä esitellään Kalajoen kirjastolla Kaavoituskeskiviikon yhteydessä 29.1.2020 klo 14.00 – 18.00.

Rakennusjärjestysluonnos liitteineen ja sähköinen kysely rakennusjärjestyksestä avautuvat tästä tai sivun liiteosiosta.

Ehdotus rakennusjärjestykseksi ja rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi, joka asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi keväällä 2020. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn rakennusjärjestys tulee syksyllä 2020 ja tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys tulee voimaan 1.1.2021. Kaupunginvaltuuston rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Mielipiteiden jättäminen

Kaikissa edellä mainituissa vaiheissa on mahdollisuus lausua mielipide asiasta. Pyydämme toimittamaan mielipiteet kirjallisesti rakennusvalvontaan kaupungin kirjaamon kautta. Osoite: Kalajoen kaupunki, Kirjaamo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Sähköposti: kirjaamo@kalajoki.fi.