Sisällysluettelo

Ilmoittaminen poikkeavasta tilanteesta

Koeluonteinen toiminta

Leirintäalueilmoitus

Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Meluilmoitus

Ojitus

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Poikkeaminen karjanlannan varastoinnista ja levittämisestä

Romuajoneuvojen siirtäminen

Vapautus vesi- ja jätevesiviemäriin liittämisestä

Ympäristöön kohdistuvat erilaiset toimet ja häiriöt vaativat ilmoituksen tai lupamenettelyn. Linkit viranomaisten yhteystietoihin ovat tällä sivulla.

Ilmoittaminen poikkeavasta tilanteesta

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta toiminnassa, joka ei ole luvanvarainen tai rekisteröitävä, aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa asianomainen valvontaviranomainen. (YSL 122 §)

Ympäristöön kohdistuvista vahingoista ja onnettomuuksista, kuten öljyvahingoista, on ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Koeluonteinen toiminta

Ympäristönsuojelulain 31 § mukaan koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta, ei tarvita ympäristölupaa. Koeluonteista toimintaa voi olla myös jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai näihin rinnastettava seikan selvittämiseksi.

Koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä lupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 § mukainen ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen tekemistä koskeva lomake ja täyttöohje löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi

Koetoiminnasta tehdään päätös. Lupaviranomaisena toimii se viranomainen, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan. Ennen koetoimintailmoituksen tekemistä, ota yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen sen selvittämiseksi, täyttääkö suunniteltu toiminta koetoiminnalle asetetut vaatimukset.

Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristölautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laadusta.

Ilmoitus on tehtävä myös tilapäisestä leirintäalueesta. Ulkoilulain 25 §:n mukaan tilapäisenä leirintäalueena pidetään aluetta, jolle on tarkoitus enintään 14 vrk:n ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat maastossa tai vesialueella moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla alueella kuuluvat kunnan ympäristöviranomaisen tehtäviin. Lupa tarvitaan myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle.

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi louhinnasta ja kivenmurskauksesta. Tilapäisiä tapahtumia, joista on tehtävä ilmoitus, ovat ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja.

Meluilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtuman tai työn aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa.

Ojitus

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisyyden arvioinnissa tarkastellaan mm. ojitusalueen pinta-alaa ja toimenpiteen vaikutusta ympäristöön.

Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava vesilain mukainen lupa, jos siitä voi aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella tai sellainen vaikutus vesistössä, joka edellyttää lupaa vesilain yleissäännöksen perusteella (vesilaki 5 luku 3 §). Lupaa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ilmoituksen tekemiseen voidaan käyttää lomaketta tai se voidaan tehdä vapaamuotoisesti ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 24 – 25 §:n mukaisesti.

Poikkeaminen karjanlannan varastoinnista ja levittämisestä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) eli ns. nitraattiasetusta. Asetuksen tavoitteena on suojella vesiä maataloudesta olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta.

Asetuksen mukaan lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta. Tilapäisesti työteknisistä ja hygieenisistä syistä kuivikelantaa voidaan olosuhteiden niin vaatiessa varastoida asianmukaisesti tehdyssä, peitetyssä lantapatterissa/aumassa.

Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.

Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Kuivalannan varastoinnista aumassa tulee ilmoittaa vähintään 14 vrk ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.

Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

Romuajoneuvojen siirtäminen

Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja ovat velvollisia siirtämään ajoneuvon viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa pois onnettomuuspaikalta.

Tienpitäjällä ja poliisilla on omat velvollisuutensa ajoneuvojen siirroissa.

Ympäristövalvonnan tehtäviin kuuluu romuajoneuvojen siirroista huolehtiminen. Kalajoen kaupunki huolehtii siirrosta alueellaan myös, jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että ajoneuvo on hylätty.

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu yksityiseltä piha-alueelta tai varastoalueelta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kuntaa toimittamaan siirron. Kirjallisen virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan kunnalle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Yksityisen alueen omistaja on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Vapautus vesi- ja jätevesiviemäriin liittämisestä

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle sijoittuvan kiinteistön tulee pääsääntöisesti liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon.
 
Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta. Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.
 
Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella.
 
Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien kokoaminen ja käsittely eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Vapautusta haetaan erillisellä lomakkeella. Haettaessa vapautusta jätevesiverkostosta täytetään lisäksi selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Jos haetaan vapautusta vesijohtoverkostosta, toimitetaan hakemuksen liitteenä tutkimustodistus kaivoveden laadusta, ellei kyseessä ole ns. kantovedellinen asunto.