Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) liitteen 2 mukaiset toiminnot:

 • polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset
 • nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
 • asfalttiasemat
 • kemialliset pesulat
 • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
 • kiinteät betoniasemat
 • betonituotetehtaat

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

 • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
 • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Oikein täytetty rekisteröinti-ilmoitus nopeuttaa asian käsittelyä ja toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Viranomaisen tulee ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle. Rekisteröitävät toiminnat kuuluvat lakisääteisen valvontaohjelman piiriin.

Rekisteröinti ei ole mahdollista ja toiminta on ympäristöluvanvaraista, jos

 • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
 • toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • jätevesien johtamisesta aiheutuu ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
 • toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle
 • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa

Sellaiset ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut rekisteröitävät toiminnat, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, rekisteröidään kun ympäristölupa YSL 231 §:n mukaan raukeaa. Pääsääntöisesti lupa raukeaa silloin, kun toimintaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee sovellettavaksi.

Jos rekisteröitävä toiminta kuitenkin toiminnallisesti liittyy ympäristöluvanvaraisen laitoksen toimintaan, raukeaa ympäristölupa vasta silloin, kun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa (YSL 29 §) tai kun ympäristölupaa on tarpeen muuttaa (YSL 89 §). Näissäkin tapauksissa toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetuksia siitä lähtien, kun asetukset tulevat viimeistään sovellettaviksi.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.