Ilmoitusmenettely on ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen, ympäristölupamenettelyn kaltainen kevennetty menettely toiminnoille, joiden ympäristövaikutukset katsotaan vähäisiksi. Ilmoituksenvaraiset toiminnat löytyvät ympäristönsuojelulain liitteestä 4.

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista, minkä kuluessa viranomaisen tulee antaa päätös. Jos päätöstä ei ole annettu 120 päivän sisällä, voi toiminnan aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on kuitenkin noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ilmoituksenvaraisten toimintojen valvonta kuuluu lakisääteisen valvontaohjelman piiriin.

Sellaisten toimintojen kohdalla, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, on ympäristölupa voimassa edelleen, jos ympäristöluvanvarainen toiminta on siirretty ilmoitusmenettelyn piiriin. Vasta siinä vaiheessa, kun lupa muutetaan toiminnan olennaisen muutoksen perusteella tai YSL:n 89 §:n mukaisesti, on muutoksesta jätettävä ilmoitus ja annettava ilmoituspäätös korvaa voimassa olevan ympäristöluvan.

Mahdollisimman hyvin täytetty ilmoitus nopeuttaa asian käsittelyä. Ilmoitusta voi täydentää vain kerran viranomaisen asettamassa määräajassa. Jos ilmoitusta ei täydennetä tai ilmoitus on edelleen puutteellinen, jätetään se tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa.

Ilmoituksen käsittelystä peritään hakijalta maksu Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.