Asumista ja ympäristöä ohjaavat ja säätelevät Suomen valtio, Kalajoen kaupunki sekä alueellinen Jokilaaksojen jätelautakunta.

 

Ympäristönsuojelumääräykset

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksynyt kaupunginvaltuusto 29.1.2008.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

 

Jätehuoltomääräykset

Jokilaaksojen jätelautakunta hyväksyy jätehuoltomääräykset.

 

Kiinteistön jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely ja johtaminen haja-asutusalueella

Ennen vuotta 2004 rakennettujen, enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä, tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen on täytettävä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetyt perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Viemärin ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen talousjätevesien käsittelystä säädetään ns. hajajätevesiasetuksessa (Vna talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)). Muiden kiinteistöjen osalta asetuksen mukaiset puhdistusvaatimukset tulevat noudatettaviksi suuremman remontin yhteydessä. Jätevesijärjestelmien sijoittelussa tulee lisäksi huomioida Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

Ennen 9.3.1943 syntyneitä kiinteistön omistajia jätevesijärjestelmien korjausvelvoite ei koske edellyttäen, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen eikä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jätevesiselvitys- tai suunnitelma tulee löytyä kaikista kiinteistöistä. Selvitystä pyydetään mm. valvonnan yhteydessä ja se on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kalajoen kaupungin viemäriverkoston toiminta-alueen vahvistaminen on kesken, joten suunnitelluilla toiminta-alueilla asuvien ja yllä mainittujen velvoitteiden piirissä olevien tulee hakea poikkeamista hajajätevesiasetuksen vaatimuksista alla olevien ohjeiden mukaisesti. Toiminta-aluetta suunnitellaan toteutettavaksi seuraavilla alueilla: keskusta, Hiekkasärkät, Himanka, Pikku-Mansikka, Rautio ja Tynkä. Olethan oman tilanteen tarkastamiseksi yhteydessä ympäristötarkastajaan.

 

Poikkeaminen hajajätevesiasetuksen (157/2017) mukaisista puhdistusvaatimuksista

Poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista voivat hakea ne kiinteistön omistajat, joilta edellytetään puhdistusvaatimusten täyttämistä 31.10.2019 mennessä. Ympäristönsuojelulaissa määritettyjen edellytyksien täyttyessä voidaan poikkeaminen jätevesien käsittelystä myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Luvan myöntää ympäristöviranomainen ja poikkeamislupa on hakijakohtainen, voimassa vain sen myöntämisen aikaisin ehdoin ja raukeaa, jos kiinteistön omistussuhde muuttuu tai muun muutoksen seurauksena ympäristön kuormitus lisääntyy.

Myöntämisen edellytyksenä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen huomattava vähäisyys tai edellytettyjen toimien kohtuuttomuus. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

  • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
  • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
  • kiinteistönhaltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamista voidaan hakea yhden tai useamman edellä mainitun seikan perusteella tältä sivulta löytyvillä lomakkeilla. Varsinaiseen hakukaavakkeeseen täydennetään poikkeuslupahakemusta koskevan kiinteistön perustiedot ja merkitään poikkeuksen peruste. Seuraavaksi täytetään lomake(et) poikkeamisen syystä. Hakemukseen liitetään asemapiirros sekä jätevesijärjestelmän kuvauslomake. Hakemus toimitetaan sähköisenä tai paperisena ympäristötarkastajalle.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai olemassa olevan järjestelmän muuttaminen edellyttää rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Jätevesijärjestelmän toimenpidelupa haetaan sähköisesti Lupapiste- palvelussa. Lupahakemukseen tulee liittää seuraavat suunnitelmat:

  • asemapiirros, josta ilmenee jätevesijärjestelmän ja purkupisteen sijainti, etäisyydet rakennuksiin, vesistöön ja naapurin rajaan
  • taso- ja leikkauspiirros jätevesijärjestelmästä
  • suunnitelmista tulee ilmetä jätevesijärjestelmän puhdistusteho

Jätevesijärjestelmälle tulee myös laatia käyttö- ja huolto-ohjeet.

Lisätietoja: https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakennusvalvonta/

Yhteydenotot ja kysymykset:

Neuvonta ympäristötarkastaja Jatta Heikkinen, jatta.heikkinen@kalajoki.fi tai 044 4691 229.

Toimenpidelupa-asiat rakennustarkastaja Tero Jelekäinen, tero.jelekainen@kalajoki.fi tai 044 4691 428.