Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustua ympäristöriskien arviointiin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on ympäristönsuojelulain 168 §:n nojalla laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, jonka mukaisista tarkastuksista voidaan ympäristönsuojelulain 205 §:n nojalla periä maksu.

Kalajoen ympäristölautakunta on 29.10.2019 hyväksynyt valvontasuunnitelman vuosille 2020-2025.

Valvontasuunnitelman perusteella on laadittu tarkempi valvontaohjelma, jossa on tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista.