Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta niiden savulle.

Vähittäismyynnin luvanvaraisuus

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vähittäin vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtaisen vähittäismyyntiluvan perusteella. Luvan vähittäismyyntiin liikkuvassa liikennevälineessä myöntää kuitenkin luvanhakijan kotikunta.

Myyntilupahakemus on mahdollista tehdä sähköisesti tai kirjallisella lupahakemuksella. Hakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti. Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Kunta perii luvan myöntämisestä ja myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

Tupakointikiellot

Tupakkalain  (549/2016) mukaan Tupakointi on kielletty:

  1. rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä.
  2. ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.
  3. päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa.
  4. yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.
  5. Savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa.
  6. asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa.
  7. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Lisätietoa Valviran nettisivuilta: Tupakointikiellot ja -rajoitukset asuntoyhteisöissä.

Ravintolan tai muun ravitsemisliikkeen sisätiloissa tupakointi voidaan sallia tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa (Valtioneuvoston asetus 601/2016 tupakointitiloista). Kulku tupakointitilaan on rakennettava siten, että tupakansavu ei leviä tilan ulkopuolelle.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo tupakkalain tupakointikieltojen noudattamista ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten sekä valtakunnallisten valvontakampanjoiden yhteydessä.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiluvat ja myynnin valvonta

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Nikotiinikorvaushoitovalmisteita saa myydä vain sellainen elinkeinon harjoittaja, jolla on nikotiinivalmisteiden myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa. Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Kunta perii luvan myöntämisestä ja myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.