Heinäkuun laskutukset myöhästyvät kotiin annettavissa palveluissa ja asumispalveluissa

Hyvinvointipalvelut

Kotiin annettavissa palveluissa ja asumispalveluissa heinäkuun laskutukset myöhästyvät uuden asiakasmaksulain vaatimien toimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme laskutuksessa tulevia viivästyksiä ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pian.

Keskeiset muutokset 1.7.2021 alkaen

  • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 €, mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön; eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua. Maksu peritään myös muutoin maksuttomista palveluista.
  • uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Lisätietoa sosiaalipalvelujen asiakasmaksuista ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista.
  • Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä selkiytetään ja asiakkaan oikeusturvaa vahvistetaan. Muun muassa tasasuuruisia asiakasmaksuja koskevaa oikaisuvaatimusohjausta on selkiytetty laissa.
  • jatkuvan ja säännöllisen kotona annettava palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein, pitkäaikaista tehostettua palveluasumista lukuun ottamatta.
  • pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovelletaan pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita.
  • maksukattoa laajennetaan 1.1.2022 alkaen suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Kalajoen kaupunki on päivittänyt asiakasmaksut sekä niitä koskevat päätökset perusturvalautakunnan kokouksessa 24.6.2021 muuttuneiden säännösten mukaisiksi. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen ja niistä tiedotetaan erikseen.

Kunnat vastaavat soteuudistukseen saakka asiakasmaksujen perimisestä ja voivat tietyin reunaehdoin päättää asiakasmaksuista.

Tarkemmat selvitykset asiakasmaksulain muutoksista ja perittävistä maksuista Kalajoen sosiaali- ja terveyspalveluissa (pdf).