Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen Kalajoella

aurinkopaneeli ja uusiutuva energia

Kalajoen kaupunki on tehnyt jo vuosien ajan määrätietoista ja tavoitteellista työtä energia- ja ilmastoasioissa. Käynnistymisvaiheessa olevassa Irtiotto öljystä -kehittämishankkeessa suunnitellut toimenpiteet ovat selkeää jatkumoa tälle työlle.

Kalajoen konkreettiset ilmastoteot

Sähköenergian tuotannossa Kalajoen kaupungin alueella tuotetaan jo tällä hetkellä kulutukseen nähden nelinkertainen määrä sähköä uusiutuvilla energialähteillä. Kalajoki on Suomen suurin tuulivoiman tuotantokunta. Kalajoelle on rakennettu 64 tuulivoimayksikköä ja rakentaminen jatkuu. Kalajoen alueen uusiutuvan energian tuotantomuodot ovat myös nopeasti monipuolistumassa. Lähiaikoina on käynnistymässä uusia aurinkoenergiaan ja biokaasutuotantoon sekä energian varastointiratkaisuihin liittyviä yrityskohtaisia hankkeita. Sähköenergian paikallista hyödyntämistä selvitetään käynnissä olevassa Kalajoki Smart Grid -toteutettavuusselvityksessä.

Kalajoen kaupunki on omilla toimillaan lisännyt merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Kaukolämmön tuotannosta tapahtuu 92 % uusiutuvilla energialähteillä jo tällä hetkellä ja vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on tuottaa kaukolämmöstä 100 % uusiutuvilla energialähteillä. Kalajoen kaupungin omistamista kiinteistöistä 91 % lämmitetään uusiutuvilla energialähteillä. Kalajoen kaupungin omien kiinteistöjen osalta öljyn käytöstä päästään kokonaan irti vuoteen 2025 mennessä.

Tarve kehittämishankkeelle tuli yrityskentältä

Alueen yritystoiminta on elinvoimaista ja yritystoiminnan elinkeinorakenne on monipuolinen kokonaisuus. Kalajoella on muun muassa metalli- ja konepajateollisuutta, puu- ja rakennustuoteteollisuutta, matkailua, veneteollisuutta, infra- ja ympäristörakentamisen yrityksiä sekä vahvaa alkutuotantoa. Yritysten määrä on vahvassa kasvussa. Yritysten tarve etsiä ratkaisuja energiamurrokseen ja uusien vaihtoehtojen selvittämiseen sai Kalajoen kaupungin yrityspalvelukeskuksen hakemaan Ympäristöministeriön rahoitusta hankkeelle, jonka kehittämiskohteena on yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen.

Tällä hetkellä Kalajoen alueella toimivien yritysten ja maatilojen kiinteistöistä lämmitetään vielä noin neljäsosa öljyllä. Kalajoella toimii yhteensä 1300 yritystä, joista alkutuotannon yrityksiä on 300. Yritysten ja maatilojen energiakäytön kehittäminen ja irtiotto öljystä on yksi keskeisimmistä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmistä yksittäisistä kehittämiskohteista Kalajoen seudulla.

Merkittävimmät päästövähenemät vähentämällä lämmitysöljyn käyttöä

Kalajoen energiakäytön osalta merkittävimmät päästövähenemät voidaan saavuttaa toimilla, joilla yritysten ja maatilojen kiinteistöjen lämmitykseen käytettävän öljyn määrää voidaan vähentää. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on saada Kalajoen kaupungin ohella alueella toimivat yritykset ja maatilat  mukaan energiatoimiin – irtiottoon öljystä, energiatehokkuuden parantamiseen ja vähähiilisyyden edistämiseen. Tavoitteena on hankkeen myötä eteenpäin lähtevien välittömien kehittämistoimien avulla vähentää yritysten ja maatilojen öljyn käyttöä -10 GWh jo vuoden 2022 loppuun mennessä ja vähintään puolittaa öljyn käyttö (-20 GWh) lämmitysenergian käytössä vuoteen 2025 mennessä.

Tiivistelmänä:

  • Hankkeeseen palkataan energia-asiantuntija, jonka tehtävänä on koko Kalajoen alueella tehtävä aktivointityö ja parhaiden mahdollisten hiilineutraalien ratkaisujen ja energiamuotojen selvittely yrityksille. Tarkoituksen on myös synnyttää ja edistää paikallista energiayrittäjyyttä.
  • Hankkeessa kartoitetaan yritysten ja maatilojen öljylämmitteiset rakennukset ja selvitetään lämmitysmuotojen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Hankkeen aikana kontaktoidaan eri tavoin kaikki yritykset ja maatilat, joilla on öljylämmitteisiä kiinteistöjä Kalajoella.
  • Hankkeessa selvitetään energiaratkaisujen uudistamisesta kiinnostuneiden kiinteistönomistajien tarpeet käyttötapauskuvauksilla. Hankkeessa suunnitellaan yhdessä yritysten ja maatilojen kanssa vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla on järkevä takaisinmaksuaika. Hankkeessa selvitetään myös alueen yritysten sähkön käytön kysyntäjouston mahdollisuudet sekä mahdollisuudet edistää vähähiilisiä tai päästöttömiä liikenneratkaisuja.
  • Hanketyönä kilpailutetaan vaihtoehtoisiin käyttötapauksiin sopivien ratkaisujen pohjalta paikallisten toimittajien tarjoamat ratkaisut, joista eri kiinteistönomistajien on helppo valita sopiva vaihtoehto.
  • Asiantuntijapalvelu opastaa myös rahoituksen järjestämisessä sekä yrityskohtaisten energiahankkeiden toteutuksessa. Hankkeessa voidaan edistää investointeja sekä avustaa yrityksiä ja maatiloja energia-avustusten hakemiseen saakka.

 

Lisätietoja

Miia Himanka
elinkeinojohtaja
Puh. 044 469 1246
miia.himanka@kalajoki.fi

Kimmo Niskanen
yritysasiantuntija
Puh. 044 4691 604
kimmo.niskanen@kalajoki.fi