Jedu ja Kalajoen kaupunki suunnittelevat yhteistä kampusta

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu ja Kalajoen kaupunki suunnittelevat toisen asteen koulutusyhteistyön tiivistämistä sekä yhteisen op­pi­lai­toksen, kampuksen, rakentamista Kalajoelle.

Kampus kokoaisi yh­teen lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja Kalajoen kaupungin tar­joa­mat yritys-, hanke- ja kansainvälisyyspalvelut. Tavoitteena on, että kampuksella olisi 1000 opiskelijaa viiden vuoden kuluttua sen toiminnan käynnistämisestä.

Käy­tän­nös­sä ratkaisu edellyttäisi lukion uu­dis­ra­ken­ta­mis­ta samalle kampukselle JE­DUn Kalajoen yksikön kanssa. Tämä antaisi mahdollisuudet lukion op­pi­mis­ym­pä­ris­tön päivittämiseen uusien opetussuunnitelmien ja oppimiskäsitysten mukaiseksi. Yhteisellä kampuksella lukion ja ammatillisen koulutuksen opin­to­ko­ko­nai­suudet suunniteltaisiin siten, että ne palvelisivat molempien oppilaitosten opiskelijoita. Tällä tavoin olisi mahdollista hyödyntää yhteistä henkilökuntaa, tiloja ja tukipalveluita.

Kampus-hankkeella on edetessään merkittäviä vaikutuksia kaupungin vetovoimaisuuteen ja väes­tö­ke­hi­tyk­seen sekä yritysten työvoiman saantiin ja elinvoimaan. Kampus toimisi myös koulutuksen ja aloittavien startup –yritysten ’toimistohotellina’ kooten toimintaan mukaan myös ammattikorkeakouluja ja muita koulutus- ja yritystoiminnan ke­hit­tä­mis­ta­ho­ja sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Yhteiskampus on ollut esillä kaupungin päätöksenteossa aiemminkin, mutta asia on jäänyt selvittelyasteelle. Aloite yhteishankkeesta on tullut tässä vaiheessa Jedulta ja asia on etenemässä päätöksentekoon molemmissa organisaatioissa. Toteutuessaan hanke tuo Kalajoelle kiinnostavia ja monipuolisia koulutusvaihtoehtoja, joiden toivotaan lisäävän kiinnostusta nuorten keskuudessa. Tavoitteena on luoda opiskelijan näkökulmasta kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa on opintojen lisäksi huomioitu myös mielekäs asuminen sekä Kalajoki Akatemian tarjoamat urheilu- ja kulttuurivalmentautumisen mahdollisuudet. Kampus toimisi myös tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa ja tarjoaisi sitä kautta määräaikaisen työllistymistakuun opintojen jälkeen.

Asia on Kalajoen kaupunginhallituksen käsiteltävänä maanantaina 21.9., jonka jälkeen se etenee kaupunginvaltuustoon. Ensivaiheessa laaditaan yhteistyösopimus, jonka puitteissa selvitetään mm. eri rakentamisvaihtoehdot.

Lisätietoja hankkeesta:

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari
puh. 044 4691 200