Kaksi kalajokista yritystä saavat Suomi 100 – tunnuksen käyttöönsä vuodeksi

Suomi finland 100

Pisa De­sign saa tun­nuk­sen si­ni­sel­le pöy­tä­lii­nal­le ja Ka­la-Kal­le sa­vu­lo­hi­kuk­ko-täys­säi­lyk­keel­le.

Elinkeinoelämä ja yritykset ovat aktiivisesti mukana Suomi 100 -juhlavuodessa ja virallisen Suomi 100 -tunnuksen omaavan tuotteen tai palvelun takana on aina tarina sekä yrityksen yhteiskunnallinen teko, joka vie Suomea eteenpäin.

”Erilaisilla tuotteilla on perinteisesti oma roolinsa merkkivuosien juhlistamisessa, niin myös Suomen itsenäisyyden juhlavuonna. Suomi 100 -tunnuksen omaava tuote ei ole pelkkä logo, vaan se sisältää aina yleishyödyllisen ulottuvuuden, joka on yrityksen itse miettimä yhteiskunnallinen osallistuminen. Myös itse tuotteella on oltava ymmärrettävä yhteys juhlavuoteen”, pääsihteeri Pekka Timonen Suomi 100:sta kertoo.

Pisa De­sign ja Ka­la-Kal­le osal­lis­tui­vat 100 hyvää Suo­mes­ta -ää­nes­tyk­seen, johon hei­dän tuot­teen­sa va­lit­tiin 400 ha­ki­jan jou­kos­ta. Ää­nes­tyk­ses­sä oli mu­ka­na 202 tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, jois­ta oli tar­koi­tus va­li­ta yleisöäänestyksellä sata tun­nuk­sen saa­jaa sillä pe­ri­aat­teel­la, mitkä saa­vat sata ääntä en­sim­mäi­si­nä ka­saan. Ää­nes­tys jär­jes­tet­tiin ne­tis­sä kes­ki­viik­ko­na 15. hel­mi­kuu­ta kello 9, mutta koska palvelin ruuhkautui kovin kil­pai­lun jär­jes­tä­jät päät­ti­vät, että kaik­ki 202 yri­tys­tä saa­vat käyt­töön­sä tun­nuk­sen.

Vi­ral­li­nen so­pi­mus tun­nuk­sen saa­mi­ses­ta teh­dään vielä val­tio­neu­vos­ton kans­lian kans­sa, mutta tun­nus on jo yri­tys­ten käy­tet­tä­vis­sä.