Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja tilaratkaisuista Kalajoen kaupungissa

Hyvinvointipalvelut

Vastine pääkirjoitukseen Kalajokiseutu-lehdessä 24.6.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa vuosina 2021-24 kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilun tarkoituksena on mm. vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä saada tietoa pidennetyn esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin.

Kokeilun toteuttaminen on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa erityisesti Himangan alueen varhaiskasvatuksen toimitilaratkaisuiden osalta.  Kritiikkiä on esitetty myös päätöksenteon lyhyestä valmisteluajasta. Asian käsittelyyn on liittynyt paljon virheellistä tietoa, jota haluamme oikaista.

Kuntien valinta kokeiluun ja kokeilun käynnistyminen

Kyseessä ei ole kaupungin oma-aloitteisesti käynnistämä toiminta, vaan opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä kokeilu. Ministeriö on valinnut kokeiluun 105 kuntaa satunnaisotannalla. Kunnat eivät ole voineet hakeutua kokeiluun itse eivätkä ne ole voineet tuoda esille toiveitaan kokeiluun osallistumisen suhteen. Kalajoki on yksi kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun määrätyistä kunnista. Kokeilua toteutetaan Kalajoen kaupungin omistamissa Marttilantien, Mäntylän ja Satumajakan päiväkodeissa sekä yksityisessä Päiväkoti Touhulassa.

Kokeilua koskevat vaatimukset on säädetty laissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Kokeilussa mukana olevat esiopetusryhmät on mm. pidettävä omina ryhminään, joilla on myös oma henkilöstö. Lisäksi esiopetus ja lapsen sen lisäksi mahdollisesti tarvitsema päivähoito on järjestettävä samassa paikassa.

Kokeilun piiriin kuuluvat lapset on ilmoitettu ministeriöstä kunnille henkilötunnuksittain maaliskuussa 2021. Ministeriö on ohjeistanut kuntia kokeiluun valittujen lasten perheiden tavoittamisesta huhtikuussa ja hakuaika kokeiluun valituille lapsille on päättynyt huhtikuun lopussa. Kokeiluun hakeutuminen on ollut siihen valituille perheille vapaaehtoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut kokeiluun osallistuvat lapset 19.5.2021 päivätyllä kirjeellä. Kokeiluun kuuluu yhteensä 95 lasta, joista 29 Himangalla ja 66 Kalajoen keskustan alueella.

 

Kokeilussa käytettävät tilat

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole ottanut päätöksessään huomioon paikallisia olosuhteita, kuten ryhmäkokoja ja kokeilukunnilla käytössä olevia tiloja. Lisäksi päätöksen täytäntöönpanoon varattu aika kaikkine yllä kerrottuine vaiheineen on ollut varsin niukka.

Kaksivuotinen esiopetus voidaan toteuttaa Kalajoen keskustassa olemassa olevissa varhaiskasvatukselle osoitettavissa tiloissa. Himangan varhaiskasvatuksen tilat eivät sen sijaan ole riittävät. Tiloja on ryhdytty kartoittamaan heti kun tieto kokeiluun osallistuvien lasten määrästä oli selvillä. Laajan läpikäynnin jälkeen on todettu, että Himangan keskustan alueella ei ole ollut tarjolla muita tiloja, jotka sopisivat varhaiskasvatuksen käyttötarkoituksiin.

Vaihtoehtoja on etsitty Himangan keskusta-alueen ulkopuolelta. Hillilän entinen koulu olisi ollut logistisesti hyvä vaihtoehto. Pahkalan koulu osoittautui kuitenkin sekä terveystarkastajan että teknisten palveluiden arviossa vähemmän korjaus- ja muutostöitä vaativaksi vaihtoehdoksi. Etäämmällä olevan sijaintinsa vuoksi Pahkalaan esitettiin järjestettäväksi kuljetus. Toisin kuin mediassa on esitetty, esiopetuksen sijoittaminen Pahkalaan ei olisi tarkoittanut lasten siirtämistä eri paikkoihin päivän aikana. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu edellyttää, että esiopetus ja sen ulkopuolella järjestettävä päivähoito järjestetään samassa paikassa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta olisi osallistunut lasten mukana kuljetukseen.

Sivistyslautakunta (23.6.2021 § 76) päätti kuitenkin, että esiopetuskokeilu sijoitetaan Hillilän koululle enintään 31.7.2022 saakka.

 

Pysyvät tilaratkaisut

Keskustelussa on myös tuotu esille näkemyksiä Himangan alueen varhaiskasvatuksen pysyvistä tilatarpeista ja uudesta päiväkodista.

Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkko on hajanainen ja toimintaa sijoittuu useaan eri kiinteistöön. Himangan alueella varhaiskasvatus toimii jo nykyisellään kolmessa eri kiinteistössä. Kalajoen keskustaajamassa toiminta on sijoitettu mm. entiseen Pohjankylän kouluun. Tilatehokkuuden ja palveluiden kannalta olisi parasta keskittää palvelut riittävän isoihin kokonaisuuksiin ja vähäisiin toimipisteisiin. Varhaiskasvatuksen tilaratkaisuista ja palvelurakenteesta tulisi käynnistää koko Kalajokea koskeva palvelurakenneselvitys, jonka pohjalta toteutetaan uusi varhaiskasvatuksen palveluverkko kiinteistöineen. Tällaisesta selvityksestä seuraava rakennushankkeen kesto suunnittelusta rakennuksen käyttöönottoon on noin kolme vuotta. Tähän mennessä kokeilu olisi jo päättynyt.

Tässä hetkessä on löydettävä toimivat ja turvalliset tilat 1.8.2021 alkavalle kokeilulle.

 

Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja

Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja

Marko Raiman, tekninen johtaja