KALAJOEN KAUPUNKI MYÖNTÄÄ VÄLIAIKAISTA TUKEA TURKISTALOUDELLE

Yrityspalvelut Kalajoki

Kalajoen kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan kohdistettavaksi väliaikaisiin yritysten kehittämisavustuksiin koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi. Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 1.9. jyvittää tästä lisämäärärahasta yhteensä 100.000 euroa paikallisille turkistiloille kohdistettaviin tukiin. Turkistaloustukea haetaan kaupungilta sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan hakuohjeineen muutaman viikon kuluessa.

 

Turkistalous on merkittävä toimiala Kalajoen elinkeino- ja työpaikkarakenteessa. Ka­la­joel­la on noin 60 turkistilaa ja tuotantokauden 2017-2018 turkistulo oli yli 14,7 miljoonaa euroa. Viimeisen vuosikymmenen parhaan tuotantokauden tur­kis­tu­lo oli 39 miljoonaa euroa. Kalajoella turkistalous työllistää suoraan yli 100 työntekijää, ja välillisesti työntekijöitä muun muassa rehunvalmistuksessa, raaka-aineiden toimittamisessa ja kuljetusalalla. Suurin osa turkistaloudessa tuotettavista nah­kois­ta menee huutokauppayhtiön kautta vientiin.  Koronaviruspandemia näkyi Kalajoen toimialoista ensimmäisten joukossa juuri turkistaloudessa ja se myös näyt­tää vaikutuksiltaan kestävän pisimpään. Kansainvälisiä ostajia paikan pääl­le kerääviä huutokauppoja ei ole voinut järjestää normaaliin tapaan. Tur­kis­ta­lou­den koronaviruspandemian takia kohtaamat haasteet ovat poik­keuk­sel­li­sia moniin muihin toimialoihin verrattuna ja koskevat voimakkaasti kaikkia toi­mi­alan yrityksiä.

Covid19-pandemia matkustusrajoituksineen on suurelta osalta pysäyttänyt kan­sain­vä­li­sen turkismyynnin keväällä 2020 verrattuna kevääseen 2019. Suomen Tur­kis­eläin­ten Kasvattajien Liiton Fifurin mukaan suomalaisten turkistuottajien Co­vid19-pan­de­mi­an vuoksi menetettyjen ja myöhästyneiden turkismyyntitulojen osuus on elokuun 2020 alussa noin 108 miljoonaa euroa, myyntitarjonnassa ole­vis­ta turkisnahkoista arvioiden. Tämä on tällä hetkellä tulovajeena suomalaisilla tur­kis­ti­loil­la. ”Haluamme olla kaupunkina olla omalta osaltamme rakentamassa siltaa siihen, että turkiselinkeino Kalajoella pääsee haastavien aikojen ohitse” Miia Himanka kertoo.

 

Edellytykset kaupungin turkistaloustuen myöntämiseksi

 

Kalajoen kaupungin väliaikainen turkistaloustuki on eri suuruinen tuo­tan­to­mää­ril­tään eri kokoisille turkistiloille. Tuen tilakohtainen suuruus mää­ri­tel­lään turkistilalla olevien siitosnaaraiden määrän perusteella sekä tilan tuotantosuunnan mukaan. Turkistilakohtaisen tuen määrä voi olla 2.000 – 5.000 eu­roa.

 

Tukea saavan turkistilan tulee täyttää kannattavan toiminnan edellytykset. Tämä voi­daan todeta joko suoraan muun tukirahoittajan myöntämän väliaikaisen ko­ro­na­tuen myöntämispäätöksestä. Mikäli aiempaa koronasta johtuvan väliaikaisen tuen myön­tä­mis­pää­tös­tä ei ole, kannattavan toiminnan arvioinnissa huomioidaan tur­kis­ti­lan vii­mei­sim­män tilinpäätöksen tulos ja oma pääoma. Oman pääoman ar­vioin­nis­sa huo­mioi­daan myös taseessa ilmoitetut mahdolliset oman pääoman eh­toi­set ra­hoi­tuk­set. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että turkistilan taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronapandemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen.

 

Tuen hakeminen

 

Hakemukset tarkempine hakuohjeineen julkaistaan Kalajoen kaupungin internetsivuilla heti kun se on teknisesti mah­dol­lis­ta. Kehittämistukea haetaan sähköisesti. Kaikki myönnetyt avustukset ovat tu­kea saavalle yritykselle de mi­ni­mis -tukea. Tuki on har­kin­nan­va­rai­nen ja sitä voidaan myöntää vuonna 2020 niin kauan, kuin tukeen va­rat­tua määrärahaa on jäljellä.

 

Lisätietoja
Miia Himanka
elinkeinojohtaja
Puh. 044 469 1246
miia.himanka@kalajoki.fi