Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Kalajoen kaupungille.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin kaupungin asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Tietopyynnön toimittaminen

Kalajoen kaupungille osoitetun tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kirjaamo vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Asiakirjojen antamisesta päättävä viranomainen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaan asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Kalajoen hallintosäännön mukaan toimivalta päättää asiakirjojen antamisesta on:

Valtuuston ja kaupunginhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee kaupunginsihteeri.

Palveluvastaava ratkaisee palvelujen hallussa olevia asiakirjoja koskevat tietopyynnöt.

Kirjaamon yhteystiedot

Sähköposti: kirjaamo@kalajoki.fi
Puhelin: 044 4691758
Postiosoite: Kalajoen kaupunki, Kirjaamo, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI

Tietopyyntö voidaan jättää myös Kaupungintalon infoon aukioloaikojen puitteissa (Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI).

Asiarekisteri

Kalajoen kaupunki ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, esim. asian vireille tulo- tai asiakirjan laatimispäivällä.

Pääasiallisena asiarekisterinä toimii Kalajoen kaupungin yhteinen asianhallintajärjestelmä. Tarkempaa tietoa asianhallintajärjestelmän sisällöstä ja rakenteesta saa kirjaamosta em. osoitteesta.

Tietoaineistot

Kalajoen kaupungilla on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja liittyen seuraaviin vastuualueisiin:

 • Hallintopalvelut
  • Yleishallinnossa käsitellään kokousasiakirjoja, hallinnon järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja.
  • Henkilöstöohjauksessa käsitellään työntekijöitä ja palvelussuhdetta koskevia tietoja ja henkilöstötilastoja sekä luottamushenkilöiden palkkioita.
  • Tietohallintopalvelujen käsitellään kaupungin tietoturvaa, digitalisointia ja sähköisiä palveluita koskevia tietoja.
  • Talousohjauksessa käsitellään kaupungin talouteen, verotukseen ja investointeihin liittyviä tietoja.
 • Kehittämispalvelut
  • Kehittämispalveluissa käsitellään yritysten, maaseudun ja elinkeinojen kehittämishankkeiden tietoja.
  • Elinkeinopalveluissa käsitellään yrityksiin ja yhteisöihin liittyviä tietoja
  • Maaseutupalveluissa käsitellään maatilayrityksiin ja maaseutuelinkeinojen viranomaistoimintaan liittyviä tietoja.
 • Sivistyspalvelut
  • Varhaiskasvatuspalveluissa käsitellään lapsi- ja perheasioihin liittyviä tietoja ja suunnitelmia.
  • Opetuspalveluissa käsitellään opettaja-, opetus-, oppilas- ja opiskelijatietoja, kuten rekisteritietoja, todistuksia, opiskeluun liittyvät päätöksiä, valintoja, tilastoja ja raportteja.
  • Kalajoki Akatemian käsitellään kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalveluiden järjestämiseen tietoja ja järjestöjen sekä yhdistysten avustuksia sekä tilastoja ja raportteja.
 • Tekniset palvelut
  • Maankäyttöpalvelut käyttävät yleiskaavaan, osayleiskaavaan ja asemakaavaan, kartta- ja johtotietoihin sekä maaomaisuuden hallintaan liittyviä tietoja. Lisäksi tietoja käytetään kiinteistökauppatietojen hallintaan ja tallentamiseen.
  • Tilapalveluissa käsitellään kaupungin omien toimitilojen kiinteistönhoitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen, vuokraamiseen sekä tilahallintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavia tietoja.
  • Ruoka- ja siivouspalvelut käyttävät kaupungin järjestämien ateria- ja puhtauspalvelujen tuottamiseen tarvittavia tietoja.
  • Kuntatekniikassa käsitellään katujen ja yleisten alueiden, viemäriverkoston, pienvenesatamien, sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen, kunnossa- ja ylläpitoon liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavia tietoja.
  • Ympäristönohjauksen keskeisiä tietoja ovat rakennusten pääpiirustukset, rakenne- ja erityissuunnitelmat, lupahakemukset ja -päätökset ja katselmuspöytäkirjat. Tietoja käytetään myös ympäristönsuojelulain velvoittamien tehtävien kuten ympäristölupien ja -tarkastusten hoitamiseen.
  • Ympäristöterveydenhuollon tietoja käytetään yhteistoiminta-alueen (Kalajoki, Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki ja Merijärvi) kuntien ympäristöterveydenhuollon lakisääteisten tehtävien järjestämiseen ja valvontaan. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Jokaisella vastuualueella on oma osio Kalajoen kaupungin verkkosivustolla. Autamme tiedonhaussa, jos sivuston käyttö tai asiakirjojen haku tuntuu haastavalta.

Henkilötietojen käsittelystä on tietoa Kalajoen kaupungin verkkosivulla Tietosuoja-osiossa.