Hallintopalvelut koostuvat neljästä eri palvelualueesta; yleishallinnosta, henkilöstöohjauksesta, talousohjauksesta ja tietohallintopalveluista.

Yleishallinto tarkoittaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta, kaupunginjohtajaa ja kaupunginkansliaa.

 

Yleishallinto

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin toimielin. Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kaupunkikonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnasta ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuuseen hallinnosta kuuluu mm. kaupunginhallituksen alaisen hallinnon yhteensovittaminen ja käytännön hallinnosta huolehtiminen. Taloudenhoidon vastuu käsittää laskentatoimen, maksuliikenteen, sisäisen valvonnan sekä muun taloudenhoidon järjestämisen. Kaupunginhallituksen on myös valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat. Hallitus valvoo kaupungin muiden toimielinten toimintaa, seuraa kaupungin yleistä kehitystä ja valvoo kaupungin etua.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta ja talousarvion linjauksista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä. Myös hallitusohjelman asettamat uudistustavoitteet vaikuttavat kaupunginjohtajan työhön suunnittelukaudella.

Kaupunginkanslia toimii kaupunginjohtajan apuna kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ratkaisuvaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa. Kaupunginkanslia hoitaa organisaation vaihteen ja toimistotarvikehankinnat. Kaupunginkanslia vastaa keskusarkistosta ja ohjaa asiakirjahallintoa. Kaupunginkanslia tukee muuta organisaatiota hankintatoimessa. Samoin kaupunginkansliaa kuuluu velkaneuvonta, kunnallinen edunvalvonta ja väestönsuojelu.

 

Henkilöstöohjaus

Henkilöstöohjaus on keskitetty sisäinen tukipalvelu, jonka tehtävänä on antaa organisaation toimivalle johdolle tuki päivittäiseen henkilöstötyöhön ja palkanlaskentaan. Lisäksi se vastaa strategisesta henkilöstötyöstä ja henkilöstön hyvinvointi- ja kehittämistoiminnasta. Henkilöstöohjaus valmistelee ja esittelee henkilöstöä koskevat asiat kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston päätettäväksi. Henkilöstöohjaus antaa lausunnon kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvista henkilöstöä ja resursointia koskevista asioista.

 

Talousohjaus

Hallintopalvelujen taloustoimi koordinoi koko kaupungin taloustointa, hoitaa kirjanpidon, maksuliiken-teen, kassavalmiuden, myynti- ja ostoreskontran siltä osin kuin niitä ei ole hajautettu, vastaa talouden sekä väestö- ja elinkeinorakenteen tietohuollosta sekä avustaa kaupunginstrategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa. Talousohjauksessa kootaan ja valmistellaan vuosittain talousarviokirja, osavuosikatsaukset ja tasekirja. Niin ikään talousohjauksessa laaditaan sekä kaupungin tilinpäätös että konsernitilinpäätös. Talousohjaus myy laskentatoimen palveluja myös kaupungin tytäryhtiöille.

 

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut on Kalajoen kaupungin hallintopalveluihin sijoitettu tukipalveluyksikkö, joka tuottaa muille yksiköille tarvittavia tietohallinto- ja ICT-palveluita palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. ICT-palveluiden toimintaa ohjaa asiakaskeskeisyys.