Tältä sivulta löydät tietoa kaupungin eri vaikuttamistoimielimistä.

Kaupungissa on lapsiasiainneuvosto, lapsiparlamentti, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vaikuttamistoimielimet voivat tehdä aloitteita ja tehdä esityksiä eri tahoille.

Lapsiasianeuvosto

Lapsiasiainneuvoston tehtävänä on tehdä aloitteita lapsia ja nuoria koskevissa asioissa sekä pitää lasten ja nuorten näkökulmaa esillä päätöksiä tehtäessä. Neuvoston sihteerinä toimii varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård.

Lapsiparlamentti

Lapsiparlamentti kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan koulun, lähiympäristön ja harrastusten kehittämisestä. Parlamentissa on edustaja jokaisesta Kalajoen alakoulusta.  Parlamentin yhteyshenkilönä toimii Niina Juola.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto toimii linkkinä nuorten ja päättäjien välillä, poliittisesti sitoutumattomana ryhmänä. Nuorisovaltuustoon valitaan edustajat Kalajoen yläkoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntien hallituksista. Nuorisovaltuutetuista valitaan edustajat kaupungin valtuustoon sekä perusturva-, tekniseen- ja sivistyslautakuntiin, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Valtuuston yhteyshenkilö on Niina Juola.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto varmistaa vammaisten, heidän omaistensa sekä vammaisjärjestön äänen kuulumisen kaupungin päätöksenteossa. Neuvosto voi vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun sellaisissa asioissa, joilla on vaikutusten vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja palveluiden kannalta. Vammaisneuvoston sihteeri on Pia Nuorala. Puhelin 040 6311 281 ja sähköposti pia.nuorala@kalajoki.fi

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto – kunnan on annettava vanhusneuvostolle mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, tuottamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Sellaisia ovat ikääntyneen tavalliseen arkeen eli esimerkiksi jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, terveyspalvelujen ja muun asioinnin, kuten kaupassakäynnin saatavuuden ja kauppojen sijoittumiseen liittyvät asiat, mutta myös liikenteeseen ja kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat vanhusneuvostojen asialistalla.

Vanhusneuvoston sihteeri on Anne Tavasti. Yhteystiedot löytyvät sivun oikealta reunalta.