Yksinyrittäjien 2.000 euron koronatuen hakuaika on käynnissä

Hallituksen linjauksen mukaisesti yksinyrittäjät voivat hakea 2.000 euron suuruista tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen koronakriisistä johtuvan häiriötilanteen aikana.

Kalajoella, Alavieskassa ja Merijärvellä yksinyrittäjien tuen haku, käsittely ja maksatus ovat käynnissä. Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen yritysasiantuntija Minna Kontro avustaa tarvittaessa yksinyrittäjää tukihakemuksen laatimisessa ja hakukriteerien edellytysten arvioimisessa. Hakemukset vastaanotetaan ja valmistellaan päätöksentekoa varten Kalajoen kaupungilla. Varsinaiset tukipäätökset tehdään jokaisessa em. kunnassa mahdollisimman nopealla aikataululla.

Hakemuksia otetaan vastaan 15.4-30.9.2020 välisenä aikana. Tätä aiemmin saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn yrittäjien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi. Yksinyrittäjä hakee tukea omalta sijaintikunnaltaan tukea koskevan hakemussivuston yhteydessä olevien kuntakohtaisten linkkien kautta avautuvalla tukihakemuksella. Yksinyrittäjän avustuksen määrä on 2.000 euroa ja se myönnetään kokonaisuudessaan kertamaksuna, mikäli ehdot täyttyvät. Tämä koskee Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven alueella toimivia päätoimisia yksinyrittäjiä. Avustus on haettavissa 30.9.2020 asti.

 

Kuka voi saada yksinyrittäjätuen?

Avustuksen saamisen ehtona on, että yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto on koronavirusepidemian takia merkittävästi heikentynyt 16.3.2020 jälkeen. Merkittäväksi heikentymiseksi katsotaan, että tulot ovat pienentyneet vähintään 30 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen. Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyyn jäljennökseen kirjanpidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30% tai enemmän.

Hakija voi olla yksinyrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palkattua työvoimaa (myös freelancerit ja kevytyrittäjät) yritysmuodosta ja toiminnan rahoitustavasta riippumatta. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yksinyrittäjällä on työsuhteessa työntekijöitä (lyhyempiaikaisestikin tai lomautettuna tai äitiys- tai vanhempainvapaalla), kuuluu yrittäjä ELY-keskusten palveluiden piiriin sovitun työnjaon mukaisesti. Mikäli työtekijällä ei ole työsuhteessa palkattua työvoimaa, on hän yksinyrittäjä ja voi hakea yksinyrittäjätukea kunnasta. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä. Vaatimus YEL-vakuutuksen voimassaolosta koskee yrittäjänä toimimista. Mikäli yrittäjä on jo YEL-eläkkeensaaja, hänen tulee voida esittää vähintään 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus.

 

Muut edellytykset ja ohjeet:

 • Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioidaan voimassa olevan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL-vakuutuksen) tai liikevaihdon perusteella. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.
 • yrittäjä toimii Suomessa ja yrityksen kotipaikka on Kalajoen, Alavieskan tai Merijärven alueella
 • yrittäjällä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan (yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen). Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen.
 • Mikäli yrittäjä on aloittanut toimintansa alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, vaaditaan vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida. Arviossa kiinnitetään huomiota siihen, että jatkuessaan toiminta olisi johtanut vähintään 20 000 euron yrittäjätuloon tai laskutukseen vuodessa. Ellei liikevaihtoa ole vielä kertynyt tarvittavaa määrää, asiaa voidaan tapauskohtaisesti arvioida esitetyn näytön, esimerkiksi tilausten, varausten tai sopimusten perusteella. Tätä voidaan soveltaa myös arvioitaessa tulojen alenemaa epidemian myötä.
 • mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen. Pienempien verovelkojen osalta voidaan käyttää harkintaa tuen myöntämisessä. Kunnat ohjeistavat tarkemmin miten toimivat verovelkatiedon osalta.
 • avustuksen avulla yrittäjän on mahdollista jatkaa liiketoimintaa
 • avustus käytetään yritystoiminnan 16.3.-31.8.2020 välillä syntyneiden menojen kattamiseksi, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin, ei kuitenkaan yrittäjän palkkaan
 • yksinyrittäjä täyttää de minimis -ehdot, eli viimeisen 3 vuoden aikana saatujen de minimis -tukien määrä ei ylitä 200 000 euroa
 • Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea.

Yrittäjä voi saada avustuksen ainoastaan päätoimestaan, vaikka hänellä olisi muutakin yritystoimintaa. Avustus ei koske useamman yrittäjän yhteistä yritystoimintaa (esimerkiksi yrittäjäpariskuntaa tai osakeyhtiön osakkaita), vaan he voivat hakea tukea ELY-keskukselta. Yksinyrittäjän tuki ei koske myöskään maatalousyrittäjiä.

Mikäli yrittäjän vakuutuksessa ja yrittäjän toimittamassa kirjallisessa materiaalissa on ristiriita, voidaan hakijalta pyytää lisätietoa. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Kunnan myöntämä avustus on harkinnanvarainen. Tuen myöntäjä eli kunta harkitsee tuen edellytysten täyttymisen.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa

 

Näin haet yksinyrittäjän tukea (lue ohjeet läpi ennen hakemuksen avaamista):

 1. Avaa sähköinen kuntakohtainen hakemuslomake

Tutustu avustushakemuksen ohjeliitteeseen ennen lomakkeen täyttämista.

Yksinyrittajan avustushakemuksen ohjeliite
Ohje verovelkatodistuksen tilaamiseksi OmaVerosta (tarvitaan hakemuksen liitteeksi)

Alavieskan hakemus tästä linkistä
Kalajoen hakemus tästä linkistä
Merijärven hakemus tästä linkistä

 

 1. Täytä hakemus huolellisesti ja tutustu sopimuksen ehtoihin. Kirjoittamalla nimesi loppuun sitoudut noudattamaan ehtoja (erillistä allekirjoitusta ei vaadita, eli lomaketta ei tarvitse erikseen tulostaa ja allekirjoittaa).
 2. Lisää seuraavat vaaditut liitteet hakemuksen oheen ennen hakemuksen lähettämistä (mielellään pdf-muodossa):
 • tilinpäätös tai veroilmoitus vuodelta 2019/tai viimeisin tai mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote)
 • jäljennös kirjanpidosta ja/tai tiliotteet kulujen ja myyntituottojen kehittymisestä vuodelta 2020
 • todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma
 1. Lähetä kokonaan täytetty hakemus ja vaaditut liitteet
 2. Saat tiedon päätöksestä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen (tai sen puuttuessa postiosoitteeseen).
 3. Avustus maksetaan ilmoittamallesi tilille 5 arkipäivän kuluessa päätöksestä.
 4. Myönteisen päätöksen saaneille toimitetaan seurantakysely syksyn 2020 aikana, johon avustuksen saajan tulee vastata (tarkemmat ohjeet tulevat myöhemmin lähetettävän kyselyn mukana).

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja myönteisen päätöksen saaneiden yrittäjien tuet maksetaan vastaavassa järjestyksessä.

Jos hakemuksen lataaminen ei ole mahdollista tai tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä yritysasiantuntija Minna Kontroon, puh. 040 5372 989 tai minna.kontro@kalajoki.fi