Kalajoen kaupungin väliaikainen erityiskehittämistuki yrityksille ja maatiloille koronapandemian aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin

Kalajoen kaupunki on päättänyt varata 200.000 euron määrärahan kalajokisten yritysten ja maatilojen erityiskehittämistukeen. Tuki on tarkoitettu niille yrityksille ja maatiloille, joille koronapandemia on aiheuttanut taloudellisia haasteita ja liikevaihdon laskua 16.3.2020 jälkeen.

Erityiskehittämistuen tarkoituksena on saada yrityksen / maatilan toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen vuodelle 2020 ja sitä voidaan myöntää niin kauan kuin tukeen varattua määrärahaa on jäljellä.

Kenelle erityiskehittämistuki on tarkoitettu

Erityiskehittämistuki on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yritykselle tai maatilalle,

  • jonka kotipaikka on Kalajoki
  • jossa työskentelee enintään 5 työntekijää yrittäjä/yrittäjät mukaan lukien
  • joka ei ole oikeutettu mihinkään muuhun julkiseen ja väliaikaiseen koronatukeen
  • jonka taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronapandemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen
  • yrityksellä / maatilalla arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan

Erityiskehittämistuki on tarkoitettu niille yrityksille ja maatiloille, joilla aiemmin toteutunut arvonlisäverollinen vuosiliikevaihto on vähintään 10.000 euroa. Tukea voidaan myöntää myös sivutoimisesti toimiville yrityksille ja niille uusille yrityksille, jotka on perustettu vuoden 2020 aikana. Tuki on yritys- tai maatilakohtainen.

Mikäli yritys / maatila on saanut muuta julkista ja väliaikaista koronatukea, se ei ole oikeutettu tähän Kalajoen kaupungin erityiskehittämistukeen.

Tukea voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, yhtymille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlance-yrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Erityiskehittämistuen myöntämisen edellytykset

Erityiskehittämistuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen / maatilan merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronapandemiasta. Pandemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yritysten taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronapandemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronapandemiasta johtuen. Yrityksen / maatilan toiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen / maatilan liikevaihto on laskenut vähintään 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä esimerkiksi osoittamalla kirjanpidon ote / tiliote huhtikuulta 2019 ja huhtikuulta 2020.

Erityiskehittämistuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että yrityksellä / maatilalla arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronapandemiaa. Mikäli hakijalla on verovelkaa, yrityksellä / maatilalla tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai esitettävä Verohallinnolle jätetty hakemus verovelkojen maksuajan saamiseksi. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote, liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, tulosennusteet). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon hakijan selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Kannattavan toiminnan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota hakijan viimeisimmän tilinpäätöksen tulokseen ja omaan pääomaan.

Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että se aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronapandemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten se aikoo käyttää saamansa erityiskehittämistuen toimintansa vakauttamiseksi.

Erityiskehittämistuki on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea.  De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Mihin tarkoitukseen erityiskehittämistukea voi hakea

Erityiskehittämistuessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yrityksen / maatilan laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Tuki on kertaluonteinen ja yritys- / maatilakohtainen.

Osin tämän tuen avulla yrityksen / maatilan on tarkoitus selviytyä koronaviruspandemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.11.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä. 

Muuta huomioitavaa:

Erityiskehittämistuen hakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen. Tukipäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä, ja se julkaistaan Kalajoen kaupungin nettisivuilla sekä toimitetaan hakijalle pääsääntöisesti sähköpostitse tiedoksi. Kehittämistuki voidaan maksaa hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun tukipäätös on lainvoimainen (noin 23 päivää varsinaisen päätöksentekon jälkeen).

Kaupunki ilmoittaa yrityksille / maatiloille maksamansa erityiskehittämistuet Verohallinnolle.

Hakemuksen jättämällä yritys / maatila sitoutuu noudattamaan hakemuksessa ja tässä ohjeessa mainittuja ehtoja.

Erityiskehittämistuen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa tuki. Väärinkäyttötapauksessa kaupunki voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa kaupungille tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

Erityiskehittämistuen hakeminen

Erityiskehittämistukea voi hakea sähköisesti Kalajoen kaupungilta tämän sivun oikeassa laidassa olevan linkin kautta.

MIKÄLI SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ yrityksen erityiskehittämistuesta, ota yhteyttä:

Yritysasiantuntija Minna Kontro, puh. 040 5372 989 tai minna.kontro@kalajoki.fi