Kuntien kulutuksen hiilijalanjäljestä aikaisempaa tarkempaa tietoa

Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt Kalajoella sektoreittain vuonna 2022. Rakentamisen hiilikädenjälkivaikutus ei näy kuvassa.

Kalajoen asukkaiden kulutuksen hiilijalanjälki vuodelta 2022 on laskettu Kulma-mallilla

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on keskeistä korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla energiamuodoilla sekä panostaa energiatehokkuuteen ja energiansäästöön. Katse tulisi kuitenkin jo kääntää myös kulutuksesta aiheutuviin päästöihin. Kuntien ja kaupunkien päästökehitystä tarkasteltaessa päästöt ovat olleet viime vuosina laskusuunnassa. Vastaavaa kehitystä ei kulutuksen päästöjen osalta ole ollut havaittavissa. Luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa kulutuksen aiheuttamista päästöistä on toki ollut saatavilla myös huomattavasti rajallisemmin.

Kalajoki on selvittänyt kaupunkilaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen nyt ensimmäistä kertaa. Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin vuodelta 2022. Kalajoen lisäksi hankkeeseen osallistui 19 muuta kuntaa.

Kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruuasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Laskentaa varten kehitettyä laskentamallia tarkennettiin entisestään, kun rakentamisen päästöihin sisällytettiin muun muassa uusien katujen ja teiden sekä siltojen rakentamisesta aiheutuvat päästöt. Laskennassa tarkasteltiin myös mökkeilyn vaikutuksia kulutuksen päästöihin.

  • Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt on laskettu Kulma-mallilla kerran aikaisemmin. Nyt toisella laskentakierroksella saimme kehitettyä laskentaa ja se tarjoaa aikaisempaa kattavammin tietoa rakentamisesta teiden, katujen ja siltojen osalta sekä liikkumisesta kotimaan lentoliikenteen sekä huviveneiden osalta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana myös mökkeilyn vaikutuksia kulutuksen päästöihin on tarkasteltu, projektipäällikkö Emma Liljeström Sitowisestä kertoo.

Kalajoen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 10,69 t CO2-ekv asukasta kohden. Merkittävimpiin kulutuksen päästölähteisiin kuuluivat useissa kunnissa ruoka sekä energiankulutus. Laskennassa kasvihuonekaasuista ovat mukana hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli.

Kulutuksen päästöjen vähentämisessä on valtava potentiaali, mutta se edellyttää sosiokulttuurisia muutoksia ihmisten käyttäytymisessä. Kunnilla on mahdollisuus tukea asukkaitaan ilmaston kannalta kestävissä valinnoissa panostamalla julkiseen liikenteeseen, tarjoamalla vähäpäästöistä kaukolämpöä sekä viestimällä ja tiedottamalla ilmastoystävällisistä toimintatavoista.

Kalajoen päästöjen osalta laskennassa korostuu öljy-, maakaasu- ja puulämmityksen osuus sekä henkilöautoliikenne. Kalajoen kaupunki ja Kalajoen Lämpö Oy kannustavatkin kaupunkilaisia siirtymään öljylämmityksestä ilmastoystävällisempiin lämmitysratkaisuihin ja tarvittaessa hakeutumaan maksuttoman energianeuvontaan, jonka Irtiotto öljystä -hanke mahdollistaa kaikille kalajokisille asukkaille sekä yrityksille ja maatiloille. Positiivisesti laskennassa näyttäytyy vähäpäästöinen kaukolämpö sekä tavaroiden ja palveluiden päästöt yksityissektorilla.

Kulutuksen päästöjen seuranta ja vieläkin tarkempien laskentatulosten tavoittelu jatkuu myös tulevaisuudessa. Kuntien vaikutusmahdollisuudet kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastotyöhön muutenkin ovat merkittävät, joten jatkuvalle seurantatiedolle on tarvetta.

  • Laskennassa oli mukana 20 kuntaa ja menetelmäkehitykseen osallistuneessa asiantuntijaverkostossa lähes 60 alan asiantuntijaa! Olen erittäin tyytyväinen laskentaan tehtyihin lisäyksiin ja tarkennuksiin ja odotan jatkoa innolla, iloitsee Liljeström.

Hankkeen toteutti Sitowise Oy yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Laskentamenetelmän kehitystä tuki hankkeen asiantuntijaverkosto, johon osallistui edelläkävijäkuntien edustajien lisäksi asiantuntijoita useista alan asiantuntijaorganisaatioista. Ruuankulutuksesta aiheutuvien päästöjen laskennan mahdollisti yhteistyö S-ryhmän kanssa.

Lisätietoa hankkeesta ja sen tuloksista löydät osoitteesta: https://www.sitowise.com/fi/uutiset/kulutuksen-paastolaskennassa-otettiin-jalleen-kehitysaskelia

Irtiotto öljystä – kohti vähähiilisyyttä

Energia-asiantuntija Henna Lohtander

puh. 044 4691204

henna.lohtander@kalajoki.fi