Turkistarha E. Manninen Oy ympäristöluvan Dnro PPO-2004-Y-305-131 kuulutus päätöksen antamisesta

Aluehallintoviraston kuulutus päätöksen antamisesta

Annettava päätös

Antopäivä: 7.11.2018

Päätösnumero: 100/2018/1

Hakija: Turkistarha E. Manninen Oy

Asia: Turkistarhan ympäristöluvan Dnro PPO-2004-Y305-131 lupamääräysten 4 ja 7 muuttaminen sekä muutos turkistarha-alueen kuivatusvesien johtamiseen ja kuivatusvesien tarkkailu.

Kuulutus luettavissa tästä:455_2018_Päätöskuulutus

Päätös on nähtävänä 7.11. – 7.12.2018 Kalajoen kaupunginkansliassa. Päätös on luettavissa antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta http://www.avi.fi/web/avi/ymparisto-lupa-tietopalvelu

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 7.12.2018.