Palveluohjaajan ja sosiaaliohjaajan virat haettavissa

Hyvinvointipalveluissa kaksi uutta virkaa auki, haku 10.2.2020 klo 15 mennessä

Kalajoen kaupungin hyvinvointipalveluissa on

PALVELUOHJAAJAN VIRKA KOTIIN ANNETTAVISSA PALVELUISSA

ja

SOSIAALIOHJAAJAN VIRKA SOSIAALIPALVELUISSA

Palveluohjaajan ja sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosionomin (AMK) tutkinto tai siirtymäsäännösten mukainen kelpoisuus (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai sosiaaliohjaajan kelpoisuusehtona ylempi korkeakoulututkinto pääaineena sosiaalityö ja sosiologia. Virkojen hoito edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa (Kielitaitolaki ja -asetus). Lisäksi maahanmuuttajien parissa tehtävän viran hoitoon tarvitaan hyvä suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito.

Viran hoito edellyttää palveluohjaajilta työkokemusta kotiin annettavista palveluista (kotihoito, tukipalvelut ja omaishoito) tai sosiaalipalveluista. Sosiaaliohjaajilta viran hoito edellyttää työkemusta sosiaalipalveluista painottuen viranhoitopaikan mukaisesti: työllistämispalvelu, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajien kotouttaminen riippuen kulloinkin viran alkusijoituspaikasta.

Hakijoilta edellytetään hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sitoutumista moniammatilliseen työhön. Lisäksi arvostamme kehittämishalukkuutta ja hyviä tiimityötaitoja.

Palveluohjaajan keskeinen tehtävä on neuvonta ja ohjaus sekä palvelutarpeen arviointi. Palveluohjaaja arvioi ja myöntää asiakkaille oikea-aikaiset ja riittävät kotihoidon palvelut ja kotihoidon tukipalvelut niin, että ne tukevat asiakkaan hyvinvointia ja kotona asumista. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, suunnitellaan toteutus ja arviointi moniammatillisena yhteistyönä. Palveluohjaukseen kuuluu myös omaishoidon tukeen liittyvät tehtävät, lyhytaikaishoidon koordinointi, ateria-, auraus- ja turvapuhelin ym. tukipalvelujen järjestäminen, hyvinvointia edistävät kotikäynnit, asiakastilaisuuksissa luennoiminen sekä yhteistyö järjestöjen kanssa. Palveluohjaaja työskentelee kotiin annettavissa palveluissa.
Sosiaaliohjaajan työtehtävinä ovat sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmien tekeminen, päätösten valmistelu ja päätöksenteko. Lisäksi työtehtäviin kuuluvat asiakasohjaus ja -neuvonta, asiakastyö ja yhteistyö eri viranomaisten välillä.

Virat täytetään 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viroissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työ on päivätyötä, palveluohjaajan työaika 38,75 h/vko ja sosiaaliohjaajan työaika 38,25 h/vko, palkkaus KVTES:n mukaan. Kalajoen kaupunki on savuton työpaikka. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta ja voimassa olevaa ajolupaa. Ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Perustuslain 125§ virkojen kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemus jätetään sähköisesti 10.2.2020 klo 15.00 mennessä osoitteessa: www.kuntarekry.fi. Alustava haastattelupäivä on 17.2.2020. Haastattelussa tarkistetaan tutkinto- ja työtodistukset.

Palveluohjaajan viroista lisätietoja antaa palvelupäällikkö Merja Gronoff, puh. 044 469 1596 klo 8-9 tai merja.gronoff@kalajoki.fi.
Sosiaaliohjaajan viroista lisätietoja antaa palvelupäällikkö Sari Ängeslevä, puh. 044 469 1552 tai sari.angesleva@kalajoki.fi.