Pohjois-Pohjanmaan kuntien kannanotto TE2024 -uudistukseen – tiedote

Esitetty työvoimapohja ei takaa yhdenvertaista palvelua Pohjois-Suomessa. TE-toimiston työllisyys- ja yrityspalvelut siirtyvät vuonna 2024 kunnalle tai useammasta kunnasta muodostettavalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoiman määrän eli työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä (TE2024-uudistus). Pohjois-Pohjanmaan kunnat esittävät, että lain säätämästä 20 000 henkilön työvoimapohjasta tulee luopua perustellusta syystä huomioiden kuntien olosuhteet, harvaan asutus ja pitkät välimatkat. Näin huomioidaan alueelliset erilaisuudet palveluiden järjestämisessä. Esitetty työvoimapohja ei takaa yhdenvertaista palvelua Pohjois-Suomessa. Kunnille tulee myös osoittaa riittävät resurssit pohjoismaisen mallin toteuttamiseksi.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 31.8.2021 periaatteista, jotka liittyvät TE-palveluita järjestävien kuntien työvoiman määrään eli työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan sekä henkilöstön siirtymiseen.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat esittävät, että lain säätämästä 20 000 henkilön työvoimapohjasta tulee luopua. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa 20 000 henkilön työvoimapohjan mukaisista yhteistoiminta-alueista tulee maantieteellisesti erittäin laajoja alueita. Alueiden koko ja laajuus aiheuttaa suuria haasteita ja vaikeuksia palveluiden järjestämiselle ja kuntien alueella toimivien työnantajien ja työntekijöiden kohtaamisille. Esitetty työvoimapohja ei takaa yhdenvertaista palvelua Pohjois-Suomessa.

Kunnilla on paras näkemys siitä, miten TE2024-uudistukseen liittyvät palvelut tulee tehokkaimmin järjestää joko kunnissa tai yhteistoiminta-alueilla. Kunnilla on myös osaamista ja keinoja, miten palvelut ovat parhaiten järjestettävissä ja saavutettavissa niin työnhakijoille kuin työnantajille. Kunnille tulee antaa vapaus toteuttaa parhaaksi näkemänsä ratkaisut TE2024-palvelujen järjestämiseksi yhteistyössä kuntien, oppilaitosten, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö erityisesti kuntien järjestämien yrityspalveluiden kanssa on tärkeää.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat edellyttävät, että kuntien tulee olla vahvasti mukana TE2024-uudistuksen suunnittelussa, mukaan lukien rahoitus, palvelut, henkilöstöhallinto ja tietojärjestelmät. TE-palveluiden rahoitusmallista voidaan tehdä kannustavampi ilman kuntien rahoitusvastuun merkittävää lisäämistä. Riski on, että uudistus valmistellaan perustuen nykyiseen TE-toimistomalliin, vaikka kunnat toimivat eri tavalla ja hyvin joustavasti paikalliset ja alueelliset mahdollisuudet ja keinot huomioiden. Pohjois-Pohjanmaan kunnat esittävät, että TE2024-uudistuksen henkilöstön liikkeenluovutuksen valmistelu on aloitettava hyvissä ajoin, ennakoiden ja tiiviissä yhteistyössä KEHA:n, TE-toimistojen ja kuntien kanssa. Kuntien on tärkeää saada ennakkoon tietoa henkilöstön osaamisesta, jotta kunnissa voidaan suunnitella tehtäväkuvat ja henkilöstön sijoittuminen osaamista vastaaviin tehtäviin.

Asiakastiedon siirtyminen palveluiden järjestäjien ja tuottajien välillä on yksi keskeinen TE-palveluiden siirron onnistumisen edellytys. Tietojärjestelmäuudistuksia ei ole varaa jättää tekemättä. Tietojärjestelmähankkeiden tulee olla läpinäkyviä ja tarvittavien tietojärjestelmien tulee olla kuntien käytössä ennen pohjoismaisen mallin voimaantuloa. Myös asiakasdatan hyödyntäminen on välttämätöntä tietojohtamisessa ja palveluohjauksessa. Kunnilla tulee olla riittävät resurssit pohjoismaisen mallin toteuttamiseksi, myös toimitilojen osalta.