Tämän verkkosivun sosiaali- ja terveyspalveihin liittyviä tietoja ei päivitetä 31.12.2022 jälkeen.

1.1.2023 lähtien sinun hyvinvoinnistasi, terveydestäsi ja turvallisuudestasi huolehtii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde.

Vuoden alusta palvelusi jatkuvat entiseen tapaan ja löydät palvelut edelleen tutuista palvelupaikoista ja numeroista.

Voit nettisivuun osoitteessa www.pohde.fi

 

Kouluikäisten ja nuorten palvelut ovat osa Lasten ja perheiden palveluita, joihin kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola, koulukuraattorit ja psykologit.

Lisäksi nuorten palveluja tarjoavat nuorisotoimi ja Jelppiverkko (etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta). Kalajoella toimii myös lapsiparlamentti, nuorisovaltuusto ja lapsiasianneuvosto.

Koulukuraattorit

Kuraattori toimii oppilaalle apuna hänen hyvinvointinsa, koulunkäyntinsä ja myönteisen kokonaiskehityksensä tukemisessa.

Koulukuraattori tarjoaa ohjaus- ja tukikeskusteluja sekä kriisipalveluita oppilaalle, hänen huoltajilleen sekä kouluyhteisölle. Työn tarkoituksena on toimia apuna oppilaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja elämänmuutoksiin sekä kehitykseen, kotitilanteisiin ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Asiakastyötä toteutetaan yksilö-, pari tai ryhmätyömuodoissa, ja suunnitellaan tapauskohtaisesti. Koulukuraattori toimii voimavara- ja ratkaisukeskeisesti ja asiakastilanne huomioidaan aina kokonaisvaltaisesti sekä luottamuksellisesti.

Koulukuraattori toimii osana moniammatillista verkostotyötä ja on mukana tarpeen vaatiessa järjestämässä erilaisia tukitoimia oppilaalle sekä hänen perheelleen. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä alueen lastensuojelun, perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. Kaikissa kaupungin peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työskentelee kuraattori.

Yhteyden koulukuraattoriin voi ottaa esimerkiksi
• oppilas itse
• oppilaan huoltaja
• kouluyhteisön jäsen

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.

Koulupsykologi antaa konsultaatiota koulun henkilöstölle ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan. Lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä koulupsykologi tukee lapsia, nuoria ja heidän perheitään antamalla ohjausta ja neuvontaa sekä keskustelutukea. Koulupsykologi selvittää ja arvioi lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia vaikeuksia. Arvioiden ja tutkimusten perusteella suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä. Koulupsykologi tiedottaa omasta työstään sekä alaansa kuuluvista asioista ja voi toimia asiantuntijana erilaisissa työryhmissä, kehittämistehtävissä ja hankkeissa.

Kalajoen kaupungilla on yksi koulupsykologi, jonka palvelut ovat kaikkien esikoululaisten, peruskoululaisten ja lukiolaisten sekä heidän vanhempiensa käytettävissä. Samaa koulupsykologipalvelua voivat käyttää myös paikkakunnalla toimivien JEDU:n ja Kristillisen opiston opiskelijat. Koulupsykologin työtila on Merenojan yhtenäiskoululla, mutta asiakastapaamisia toteutetaan sovitusti myös muilla kouluilla.  Koulupsykologille tuleminen edellyttää ajan varaamista ja asiakkuus on aina vapaaehtoista sekä luottamuksellista. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas tai opiskelija, huoltajat, opettajat, kuraattorit, kouluterveydenhoitajat sekä tarvittaessa muut yhteistyötahot. Peruskouluikäisen oppilaan kohdalla lähtökohtana asiakkuudelle on huoltajan suostumus. Opiskelija voi hakeutua koulupsykologille joko yksin, vanhempiensa kanssa tai jonkun muun itselle tärkeän tai omaan asiaan liittyvän henkilön kanssa. Kun jokin yhteistyötaho ohjaa oppilasta koulupsykologille, asiasta sovitaan oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa sekä täytetään esitietolomake. Oppimisvaikeuksien osalta koulupsykologin tekemä tutkimus on aiheellinen silloin, kun tarvitaan tarkempia selvittelyjä oppimisvaikeuksien syistä, koulussa käytetyt tukitoimet on koettu riittämättömiksi ja erityisopettaja on tehnyt oman arviointinsa oppilaan tilanteesta.

Koulupsykologia voi konsultoida ennen asiakkaaksi ohjaamista. Yhteyttä koulupsykologiin voi ottaa puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla.