Lapsiperheiden sosiaalityöllä pyritään auttamaan ja tukemaan lapsiperheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön esimerkiksi silloin kun tarvitset neuvontaa ja apua

  • arjessa selviytymiseen
  • lapsen kasvatukseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa
  • omaan jaksamiseesi vanhempana

Asiakkaaksi ohjaudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Arviointi tehdään yhdessä perheen kanssa ja tarvittaessa muiden perheen kanssa toimivien tahojen, kuten koulun, päivähoidon, neuvolan tai muun oleellisen tahon kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua ja tukea neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä tai perhetyöstä. Lapsi, nuori tai perhe voi myös saada tukihenkilön tai -perheen. Palveluilla pyritään edistämään ja ylläpitämään lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Tuen tarpeen arviointi voi tulla esille myös lastensuojeluilmoituksen kautta. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.