Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja lapsikohtaista työtä.

Lastensuojeluasia voi tulla esiin asiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella. Lastensuojeluasiakkuus käynnistyy palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Lastensuojelutoimenpitein autetaan lasta ja perhettä, jos lapsen elämäntilanteessa on terveyttä ja kehitystä sekä hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. vanhempien väsyminen, päihteiden käyttö, väkivalta tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Joskus lapsi tai nuori voi itse vaarantaa omaa kehitystään esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäynnin tai tekemällä rikoksia.

Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelutyötä selvittämällä lastensuojelun tarvetta yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa sekä järjestää tarvittavaa tukea ja apua. Sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus tukea lasta ja perhettä lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla. Tukitoimet voivat olla esimerkiksi:

  • taloudellista tukea lapsen harrastuksiin
  • tukea ammatin ja asunnon saamiseksi
  • tukihenkilön tai -perheen järjestämistä lapselle
  • perhetyötä
  • vertaisryhmätoimintaa
  • loma- ja virkistystoimintaa
  • lapsen tai koko perheen sijoitus avohuollon tukitoimena
  • tai muita lasta ja perhettä tukevia palveluja.

Suurimmalle osalle perheitä avohuollon tuki riittää, mutta joskus ongelmat ovat niin vakavia, että lapsen etu vaatii kiireellisen sijoituksen ja lapsen sijoittamisen kodin ulkopuolelle huostaanottona. Huostaanottoon on ryhdyttävä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys on vakavasti vaarantunut ja avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa ja sijaishuollon järjestäminen katsotaan lapsen edun mukaiseksi.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden ympäri vuorokauden numerosta 112. Sosiaalipäivystykseen voivat ottaa yhteyttä kaikki, joilla itsellään on tai he havaitsevat toisilla kiireellistä sosiaalityön tarvetta. Virka-aikainen sosiaalipäivystys on Kalajoen Lasten ja perheiden palveluissa, virka-ajan ulkopuolinen päivystys on Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystysyksikössä.