Lastenvalvoja hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä koskevat asiat ja vahvistaa sopimukset lapsen elatuksesta sekä huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde.

Vanhempien erotessa tai kun lapsen isyys tunnustetaan, on ratkaistava, kuinka lapsen huolto järjestetään. Erotilanteessa huolto voi jatkua yhteishuoltona tai vanhemmat voivat sopia, että huolto jää toiselle vanhemmalle. Kun vanhemmat ovat yksimielisiä lapsen huollon järjestämisestä, sopimuksen vahvistaa lastenvalvoja.

Lapsella on oikeus tavata molempia vanhempiaan, jos nämä eivät asu yhdessä. Vanhemmat voivat sopia tapaamisista keskenään suullisesti tai tehdä kirjallisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa.

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta.  Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi toteuttaa elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Lastenvalvoja voi vahvistaa elatussopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä.

Lapselle voidaan maksaa elatustukea, kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu, elatusvelvollinen on laiminlyönyt vahvistetun elatusavun suorittamisen tai elatusapua ei ole vahvistettu suoritettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai elatusavun määrä on edellä mainitusta syystä vahvistettu elatustuen määrää pienemmäksi. Elatustukiasiat hoitaa Kela.