Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta.

Omaishoidon tuen kriteerit

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi.
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täyttyessä. Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa, hoito ympärivuorokautista tai jatkuvaa tai tuki korvaa laitoshoidon tai palveluasumisen. Tuen ulkopuolelle jäävät ne henkilöt, joiden avuntarve on vähäinen tai kohdistuu pelkästään asiointiin, siivoukseen ja muihin kodinhoitotehtäviin. Avun tarvetta määritellään kotikäynnillä tehtävän haastattelun ja havainnoinnin avulla sekä laadittavalla toimintakykymittarilla RAVA.

Hoitopalkkio

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden mukaan. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen.