Veteraanien palvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnus.

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutukseen voivat hakeutua vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit, jotka ovat haavoittumattomia tai joilla sotavammasta johtuva invaliditeetti on alle 10 %. Veteraanikuntoutus on maksutonta.

Rintamaveteraanit voivat hakea joko avo-, päivä- tai laitoskuntoutusta. Lisäksi rintamaveteraaneille myönnetään jalkahoitoon oikeuttavia maksusitoumuksia. Aviopuolisoilla ei ole oikeutta avo- eikä päiväkuntoutukseen.

  • Avokuntoutus toteutetaan terveyskeskuksen omana toimintana tai ostopalveluna.
  • Laitoskuntoutus toteutetaan joko perinteisenä laitoskuntoutuksena tai päiväkuntoutuksena. Laitoskuntoutusta on mahdollista saada 10 päivän jaksoissa. Veteraanin puoliso on myös oikeutettu kuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Päiväkuntoutus on muuten samanlaista kuin laitoskuntoutus, mutta se ei sisällä yöpymisiä.

Kuntoutushakemus tehdään lomakkeelle, joita on saatavana Neuvontapiste Verkosta, Kalajoen terveyskeskuksesta, Himangan palvelutoimistosta ja terveysasemalta sekä Merijärven terveysasemalta. Hakemuksessa pyydetään mainitsemaan, mitä kuntoutusta haette ensisijaisesti. Hakemukseen ei tarvitse liittää lääkärinlausuntoa, vaan hakijoita kutsutaan terveystarkastukseen tarvittaessa.

Hakemuksen voi palauttaa Kalajoen perusturvakeskukseen tai Himangan palvelutoimistoon. Kuntoutuspäätös toimitetaan kotiin.

Kaikille kuntoutusta hakeville pyritään järjestämään sopiva kuntoutusmuoto. Kuntoutuksen sisältö ja vaativuus riippuvat terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta.

Sotainvalidien palvelut

Vähintään 10 prosentin sotainvalideille sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut ja asumispalvelut ovat maksuttomia. Palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen perustuu sotilasvammalakiin.

Kotipalveluilla tarkoitetaan:

  • asiakkaan kotona tapahtuvaa työapua
  • henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista
  • tukipalveluina järjestettyjä palveluja: ateria-, siivous-,kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus- ja saattajapalveluja

Apua voi saada myös vakituisen asunnon pihapiirin töihin.

Sotainvalidien ja ” Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä” palvelleiden kuntoutuksesta vastaa Valtiokonttori. Näitä koskevat lääkärinlausunnot lähetetään osoitteella:

Valtiokonttori
Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
Pl 60
00054 Valtiokonttori