Ympäristöministeriön logo

Ikäystävällinen Kalajoki -kehittämishanke

Ympäristöministeriö on käynnistänyt ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Ympäristöministeriön selvitys kuntien toiminnasta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisestä tuo hyvin esiin ikääntymisen ajatusmalleja. Omaehtoisen vanhuuskäsitteen lähtökohtana on puolestaan ihmisen oikeus yksilölliseen elämään ja mielekkääseen ikääntymiseen. Tämä tarkoittaa ikäystävällisiä asumisen ratkaisuja, sosiaalisen ympäristön ja hyvän yhteiskuntasuunnittelun painottamista. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää entistä enemmän omaehtoisen ikääntymisen edellytyksiä kotona asumiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut juuri oman laatusuosituksensa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Laatusuosituksessa suositellaan ikäystävällisyyden huomioimista asuinalueiden suunnittelussa ja olemassa olevien asuinympäristöjen kehittämisessä sekä  edistämään ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen toteuttamista, erityisesti välimuotoisen ja yhteisöllisen asumisen osalta.

Kalajoen kaupunki on saanut rahoituksen ympäristöministeriöstä Ikäystävällinen Kalajoki – hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma ja toteuttamisselvitys ratkaisuvaihtoehtoineen ikäystävälliseen asumiseen ja toimintaympäristöön ikäihmisten ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Tehdään yhdessä ikäystävällinen Kalajoki

Tavoitteena on lisätä sukupolvien välistä kohtaamista. Tulemme kuuntelemaan kuntalaisia ja järjestämään yleisötilaisuuksia. Vanhusneuvosto on keskeinen toimija hankkeessa. Tavoitteena on muodostaa tarkempi kuva siitä, millaisia toiveita, odotuksia ja tarpeita tulevaisuudessa on ikäihmisten asumisen, ympäristön ja hyvinvointipalveluiden osalta. Monen muotoisia ja monimuotoisia asumisen vaihtoehtoja tarvitaan.

Hyvinvointia edistävissä palveluissa ikäystävällisyys tulee huomioida esteettömyytenä toteuttaa erilaisia asioita. Palveluiden läheisyys, luonto keskeisenä teemana ja osallisuus tulee nostaa erityiseen asemaan ikäystävällistä asumista ja toimintaympäristöä suunnitellessa. Ikäystävällisessä asumisessa huomioidaan sähköisten palveluiden käyttö osana jokapäiväistä elämää ja mahdollisuus toteuttaa omia arjen unelmiaan.

Ikäystävällinen Kalajoki – kehittämishankkeen kysely kuntalaisille

Hankkeessa halutaan selvittää, millaisia toiveita, odotuksia ja tarpeita kaupunkilaisilla on tulevaisuuden asumisen ja ympäristön suhteen. Kyseessä on erinomainen mahdollisuus päästä kehittämään asumista kaupunkistrategian mukaisesti ikäystävälliseen suuntaan.

Asumiskyselyn tulokset, infograafi (pdf)

Asumiskyselyn tulokset, tekstivastine infograafille (pdf)

Yhteistä virtaa ja Ikäystävällinen Kalajoki -hankkeet järjestivät elokuun alussa lasten ja ikääntyneiden yhteisiä musiikkipiknikkejä.

Tästä linkistä lisätietoa elokuun alussa järjestetyistä piknikeistä.