Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista (Asiakasmaksulaki 11§).

Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.

Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskevan anomuksen voit toimittaa asiakasmaksupäätöksen tehneelle työntekijälle, laskussa olevalle yhteyshenkilölle tai Kalajoen kaupungin sosiaalipalveluille

Kalajoen kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki