Maksun suuruus

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 €,

Maksun määräytymisen perusteet

Mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön; eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua.

Palvelut, joista maksu peritään

Maksu peritään kaikista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai asumispalvelusta. Maksu peritään myös muutoin maksuttomista palveluista.

Maksua ei peritä mielenterveys- ja päihdepalvelujen eikä psykiatrian käyttämättä jätetyistä vastaanottoajoista.

Muut maksun määräytymiseen vaikuttavat perusteet

Maksu voidaan periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja varauksen yhteydessä on ilmoitettu mahdollisuudesta periä määrätty maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan ja paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön.

Säännöstä sovelletaan myös silloin, mikäli kunta on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan taikka paikan lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun. Tällöin maksun periminen edellyttää lisäksi, että asiakasta on informoitu ja ohjeet on annettu kirjallisesti sekä että asiakasta tai tämän edustajaa on muistutettu asiakkaalle varatusta ajasta tai paikasta.