Oikaisuvaatimuksen kohde

Mikäli olette tyytymätön sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteään asiakasmaksuun, voitte tehdä oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle.

Jos olet tyytymätön laskuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Oikaisuvaatimusta ei voi tehdä asiakkaan tulojen mukaan määräytyvästä asiakasmaksulaskusta.

Oikaisuvaatimuksen toimitusaika

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimukseen liitettävät tiedot

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan laskun numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Osoita oikaisuvaatimus Kalajoen perusturvalautakunnalle ja toimita se postitse osoitteeseen

Kalajoen kaupunki / Perusturvalautakunta
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki tai
sähköpostitse kirjaamo@kalajoki.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.