Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaille tarkoitettua, yksilön tai perheen kanssa tehtävää asiakastyötä. Tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä, taloudellista toimeentuloa sekä oman toimintaympäristön vuorovaikutussuhteita. Aikuissosiaalityössä tehdään monialaista yhteistyötä eri tahojen kanssa asiakkaan palvelutarpeen mukaan.

Aikuissosiaalityöhön voi olla yhteydessä, kun tarvitaan ammatillista tietoa, ohjausta ja neuvontaa:

  • sosiaalipalveluista ja -etuuksista
  • elämän muutostilanteissa
  • taloudellisen tilanteen selvittämisessä
  • terveyteen, työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa
  • arjen hallinnan haasteissa

Lisää tietoa aikuisille suunnatuista palveluista löytyy työllisyyspalveluista.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Tuki perustuu lakiin ja asetukseen ja oikeus toimeentulotukeen selvitetään tapauskohtaisesti laskelmalla. Laskelmalla selvitettävän perustoimeentulotuen lisäksi voidaan harkinnalla myöntää määrärahasidonnaista täydentävää tukea lain määrittelemiin erityismenoihin, sekä ehkäisevää toimeentulotukea kriisitilanteisiin.

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta:

  • perustoimeentulotuesta
  • täydentävästä toimeentulotuesta
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.  Ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen Kelan sivuilla.

Täydentävä toimeentulotuki

Kunta käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksen, mutta ennen täydentävän hakemusta asiakkaan tulee selvittää oikeus Kelan perustoimeentulotukeen. Täydentävä toimeentulotuki perustuu pääsääntöisesti perustoimeentulotuen laskelmaan ja päätökseen. Tukea haetaan kirjallisesti tai Kelan välittämällä hakemuksella ja edellyttää asiakastapaamista. Käsiteltäessä täydentävää toimeentulotukiasiaa, tarkastellaan asiakkaan kokonaistilanne ja tehdään tarvittaessa palvelutarpeen arviointi.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää

  • sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea
  • menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Täydentävästä toimeentulotuesta päätettäessä käytetään perusturvalautakunnan hyväksymää soveltamisohjetta.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen osa, joka liittyy usein sosiaalityöhön. Kunta myöntää sitä päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja edistämään muulla tavoin itsenäistä elämääsi.

Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta saat lisätietoa sosiaalitoimistosta.

Maahanmuuttajien palveluohjaus

Sosiaaliohjaaja vastaa pakolaisten vastaanottojärjestelyistä yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa. Sosiaaliohjaaja antaa kotoutumiseen ja arjenhallintaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa, laatii kotoutumissuunnitelmat yhdessä TE-toimiston virkailijan kanssa ja on käytettävissä moniammatilliseen yhteistyöhön.