Vammaisten palveluihin kuuluvat vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset palvelut.

Vammaisten palvelut pyrkivät ehkäisemään ja poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja sekä esteitä tarjoamalla vammaisille henkilöille heidän tarvitsemiaan palveluja. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Palvelut edellyttävät, ettei henkilölle ole tarjolla riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vamman tai vian vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Asiakasmaksu peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (1992/7349) mukaan.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja ovat

  •   palveluohjaus
  •   tilapäishoito
  •   työ- ja päivätoiminta
  •   asumispalvelut
  •   Oys:n, vaativien erityispalveluiden osaamiskeskuksen tai Soiten kehityspoliklinikan palvelut

Vammaispalveluissa sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijä työskentelevät yhteistyössä perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Asiakkaille laaditaan erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma, johon kootaan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle seuraavia palveluita, jos henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ja saattajapalvelu
 • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • henkilökohtainen apu
 • palveluasuminen

Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei kunnalla ole, jos henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.