Vammaispalvelut

Vammaisten palveluihin kuuluvat vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun  lain mukaiset palvelut.

Vammaisten palvelut pyrkivät ehkäisemään ja poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja sekä esteitä tarjoamalla vammaisille henkilöille heidän tarvitsemiaan palveluja. Kalajoki järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai ostamalla palvelut yksityisiltä tai julkisilta palveluntuottajilta.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Palvelut edellyttävät, ettei henkilölle ole tarjolla riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vamman tai vian vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Asiakasmaksu peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (1992/7349) mukaan.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja ovat

  •   palveluohjaus
  •   tilapäishoito
  •   työ- ja päivätoiminta
  •   asumispalvelut
  •   Tahkokankaan palvelukeskuksen tai Soite- kehityspoliklinikan palvelut

Vammaispalveluissa sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijä työskentelevät yhteistyössä perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Asiakkaille laaditaan erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma, johon kootaan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei kunnalla ole, jos henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.