Tilinpäätös 2020 visualisointi

Kuvankaappaus raportist, ei luettavissa

Vihdoinkin! -hanke on toteuttanut visuaalisen raportin Kalajoen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksestä. Raportista pääsee tutustumaan tilinpäätöslukuihin uudella tavalla.

Kalajoen kaupungin tilinpäätöksen 2020 visualisointiraporttiin on koottu tilinpäätöksen pääkohtia visuaalisina esityksinä. Visualisoinnissa voidaan tarkastella kaupungin tulojen ja menojen kehitystä eri vuosina, tulojen ja menojen jakautumista eri palveluihin sekä kaupungin keskeisimpiä tunnuslukuja. Kalajoen kaupunginhallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen 26.3.2021 ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa 2021.

Kalajoen tilinpäätös osoittaa 1 M€ ylijäämää. Toimintatuotot olivat 21,0 M€ ja toimintakulut 93,3 M€. Toimintatuotot olivat toimintakuluista 22,5 %. Toimintatuotot laskivat 1 M€ edellisestä vuodesta. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 M€. Verotulot olivat vuonna 2020 43,3 M € ja valtionosuudet 37,8 M€. Verotuloissa oli kasvua 2,5 M€ ja valtionosuuksissa kasvua oli 6 M€ verrattuna edellisvuoteen. Investointimenot olivat 3,7 M€. Lainamäärä oli 40 M€ ja lainamäärä per asukas oli 3 201 euroa. Merenojan yhtenäiskoulu on rakennettu kiinteistöleasingilla ja tämä huomioiden velat ja vastuut ovat 64 M€.

Toimintatuotot ja toimintakulut

Toimintatuotoissa 2020 myyntituottoja oli 11,4 M€, maksutuottoja 5,4 M€, tukia ja avustuksia 1,5 € ja muita toimintatuottoja 2,7M€. Maksutuotoissa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 M€ ja myyntituotoissa 0,5 M€. Toimintakuluissa henkilöstökuluja oli 43,1 M€, palvelujen ostoja 37,1 M€, aineita ja tavaroita 6,9 M€, avustuksia 4,0 M€ ja muita toimintakuluja 2,1 M€. Toimintakulujen kasvu verrattuna edelliseen vuoteen oli suurinta palvelujen ostoissa 2,1 M€. Aineiden ja tavaroiden kasvu verrattuna edellisvuoteen oli 0,5 M€.

Toimintatuotoista 58% (12,3 M€) kohdistui hyvinvointipalveluihin, 20% (4,2 M€) kehittämispalveluihin, 3,6% (3,6 M€) teknisiin palveluihin ja 4% (0,9 M€) hallintopalveluihin. Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot laskivat 0,7 M€ ja teknisten palvelujen osalta lasku oli 0,8 M€. Toimintakuluista 74% (69,4 M€) kohdistui hyvinvointipalveluihin, 16% (14,7 M€) teknisiin palveluihin, 5% (4,7 M€) kehittämispalveluihin ja 5% (4,4, M€) hallintopalveluihin. Hyvinvointipalvelujen toimintakulut nousivat 3 M€ verrattuna edellisvuoteen. Teknisten palvelujen menot laskivat 0,5 M€ verrattuna edellisvuoteen.

Nettomenot ja tunnusluvut

Nettomenot olivat vuonna 2020 yhteensä 72,0 M€. Nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 3,8 M€. Nettomenot olivat hyvinvointipalveluissa 57,1 M€, teknisissä palveluissa 10,9 M€, hallintopalveluissa 3,5 M€ ja kehittämispalveluissa 0,5 M€. Nettomenoissa hyvinvointipalveluilla oli kasvua 3,7 M€.

Toimintatuotot per asukas olivat vuonna 2020 1 691 euroa. Toimintatuottojensuhde toimintakuluihin oli 22,5%. Toimintakulut per asukas olivat 7 511 euroa. Vuosikate per asukas oli 741 euroa sekä lainat ja vuokravastuut 5 155 euroa per asukas.

Vihdoinkin -hanke!

Visualisointiraportti on toteutettu Vihdoinkin! -hankkeen toimesta. Hanke on Kalajoen, Kuusamon ja Taivalkosken yhteishanke, jossa kehitetään kuntien tiedolla johtamista, talousjohtamista, -prosesseja, -suunnittelua, -raportointia ja talousvisualisointia. Näin kunnissa päästään kohti parempaa ja monipuolisempaa digitaalisen tiedon hyödyntämistä. Tavoitteena on, että tieto palvelee sekä kuntien johtoa ja valmistelijoita että kuntapäättäjiä johtamisen eri tasoilla ja välillisesti myös kaikkia kuntalaisia.