Oppimisen ja elämänhallinnan tuen sekä oppilaan ohjauksen tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria oppimistavoitteiden saavuttamisessa ja tukea heidän kasvuaan ja kehitystään.

Tukimuodot voidaan jakaa opetukselliseen tukeen ja oppilashuollolliseen tukeen. Opinto-ohjauksesta huolehtivat opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat.

Erityisopetus

Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilaita oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksissa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat:

  • yleinen tuki
  • tehostettu tuki
  • erityinen tuki

Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Jos oppilaalla on tarve säännöllisemmälle ja pitkäjänteisemmälle oppimisen tuelle, hänelle tehdään tehostetun tuen mukainen oppimissuunnitelma. Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei muutoin ole mahdollista. Oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Pienluokkia on Merenojan ja Raumankarin yhtenäiskouluilla.

Kuraattoripalvelut

Kuraattori toimii kouluilla osana monialaista opiskeluhuoltoa ja tarjoaa ohjausta ja tukea sekä tarvittaessa kriisiapua oppilaalle, hänen huoltajilleen sekä kouluyhteisölle. Koulukuraattori toimii apuna oppilaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja elämänmuutoksiin sekä kehitykseen, kotitilanteisiin ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.

Tarvittaessa ensisijainen yhteydenotto aina koulun omaan kuraattoriin, tarkemmat tiedot ovat löydettävissä koulujen Pedanet-sivustoilla.