Lapsen päivähoidosta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (10 % muutos).

 

Lasten päivähoidosta perittävät maksut 1.3.2017 alkaen

Päivähoitomaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on ensimmäisen lapsen osalta enintään 290 €/kk, toisesta lapsesta 90 % nuoremman lapsen maksusta ja perheen muista lapsista enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 27 €/kk. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos vanhemmat asuvat erikunnissa ja lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, tällöin maksu määrätään erikseen molempiin kuntiin.

Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Sijaislasta tai huostaan otettua lasta ei huomioida perheen koko määriteltäessä.

Tuloina huomioidaan lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Perheen tulee toimittaa tulotietonsa päivähoitomaksun vahvistamista varten hoidon alkamista seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Mikäli perhe ei toimita tuloselvitystä, peritään päivähoidosta lain määräämä korkein maksu.

Perheen koko Vähimmäisbruttotulo € / kk Maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja n. € / kk
2 1915 11,5 4434
3 1915 9,4 4996
4 2053 7,9 5719
5 2191 7,9 5857
6 2328 7,9 5993

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun perusteena olevaa tulorajaa 138 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Jos maksupäätökseksi on muodostunut tulojen mukaan 0€/kk ja hoitotunnit kuitenkin ylittyvät laskutetaan ylitetyistä tunneista.
Päivähoitopaikkaa haettaessa lapselle varataan tarvittava kuukausittainen tuntimäärä.
Uusi varhaiskasvatuslaki määrittelee osapäivähoidon/subjektiivisen päivähoidon rajaksi 20 tuntia/viikko.

hoitoaika viikossa hoitoaika kuukaudessa korkein maksu ja % maksut kokopäivähoito
yli 35 tuntia/vko yli 148 tuntia/kk 100 %/290,00€
21-35 tuntia/vko 85-147 tuntia/kk 75 %/217,50€
20 tuntia/vko 51-84 tuntia/kk 60 %/174,00€
hoitoaika viikossa hoitoaika kuukaudessa korkein maksu ja % maksut osapäivähoito
20 tuntia/vko 51-84 tuntia/kk 60 %/174,00€
12 tuntia/vko 35-50 tuntia/kk 45 %/130,50€
8 tuntia/vko 0-34 tuntia/kk 30 %/87,00€

Hoitosopimuksella sovittujen hoitotuntien määrää voidaan muuttaa, kun muutos johtuu työn/hoidontarpeen muuttumisesta ja kestää vähintään kolme kuukautta. Palvelutarpeen muutoksesta tehdään muutoshakemus, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Sopimusta tehtäessä perheen tulee huomioida sovittujen hoitotuntien riittävyys. Tilapäisestä hoidosta peritään kokopäivähoidosta 19 €/päivä.

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut viimeistään 31.8, ja että ennalta ilmoitettuja lomapäiviä on lapselle toimintavuoden aikana kertynyt tarpeeksi.

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • jos lapsi sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
 • jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
 • Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa päivähoidosta lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajakson ajalla (todistus toimitettava)

Hoitosuhteen päättymisestä pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti kuukautta ennen hoidon päättymistä. Laskutus päättyy hoidon päättymispäivään.

Jos lapsi on pois kesälomakautena yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa, voi hoitopaikan tilapäisesti irtisanoa kirjallisesti, jolloin hoitomaksua ei peritä. Lapsella säilyy oikeus samaan hoitopaikkaan.

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUUN VAIKUTTAVAT TULOT

 • ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuontantopalkkio)
 • verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu)
 • pääomatulot (korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
 • elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista, myös Kelan maksamat
 • sijaislapsesta saatu korvaus, vaikuttaa perheen muiden lapsien maksun määräytymiseen
 • perheen koko, ei huomioida sijaislasta tai huostaan otettua lasta
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • sairasvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (3,5 % / 5% bruttopalkasta kuukautta kohden)

Jos kuukausittain tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

TULOT, JOITA EI OTETA HUOMIOON PÄIVÄHOITOMAKSUA MÄÄRITELTÄESSÄ

 • – lapsilisä
 • lapsen hoitotuki
 • eläkkeensaajan hoitotuki
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha)
 • opintotuen asumislisä
 • koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • matkustussäännön mukainen päiväraha
 • kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • lasten kotihoidontuki
 • toimeentulotuki

TULOISTA HUOMIOITAVAT VÄHENNYKSET

 • vuokratuloista vähennyksenä mm. yhtiövastike
 • suoritetut elatusavut
 • syytinki