Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2023 alkaen

Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on ensimmäisen lapsen osalta enintään 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % nuoremman lapsen maksusta, eli 118€/kk ja perheen muista lapsista enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 28 €/kk.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään varhaiskasvatus asiakasmaksulain 6 §:n mukaisesti.

Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa (väestörekisterin mukaisesti) asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tuloina huomioidaan lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä muut verotettavat tulot. Palkkatulo huomioidaan aina bruttotulona. Jos palkkatulot vaihtelevat, otetaan huomioon tulokertymä, josta lasketaan keskimääräinen kuukausiansio. Lisäksi bruttopalkkaan lasketaan laskennallinen lomaraha 5 %. Palkkatuloista toimitetaan viimeisin tuloselvitys. Maatalous yms. tulotiedoista toimitetaan viimeisin vahvistettu verotuspäätös, jos ei ole muuta toimittaa.

Perheen tulee toimittaa tulotietonsa hoitomaksun vahvistamista varten hoidon alkamista seuraavan kuukauden 8. päivään mennessä. Mikäli perhe ei toimita tuloselvitystä, peritään varhaiskasvatuksesta lain määräämä korkein maksu. Tulotiedot tarkistetaan vuosittain uuden toimintakauden alkaessa 1.8 ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa +/- 10 % muutos. Tuloselvitys tehdään eDaisyssä.

Jotta lapsi voi saada maksutonta, kuntouttavaa varhaiskasvatusta, tulee hänelle olla laadittuna kehitysvammalainsäädännön mukainen erityishuolto-ohjelma. Maksuttoman varhaiskasvatusajan tulee sijoittua arkipäiville klo 7-17 välille. Mikäli lapsen varhaiskasvatuksen tarve ylittää kuntouttavan varhaiskasvatuksen laajuuden (max 85h/kk) peritään ylittävältä osalta perheen tulojen mukainen maksu.

Huom! Mikäli perheessänne on useampi lapsi, riittää tuloselvityksen teko yhdelle lapselle.

Maksutaulukko perheen koon mukaan

Perheen koko Vähimmäisbruttotulo € / kk Maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja n. € / kk
2 3874 10,70 6626
3 4998 10,70 7750
4 5675 10,70 8427
5 6353 10,70 9105
6 7028 10,70 9780

eDaisy-palvelussa on laskuri, joka antaa viitteellisen arvion asiakasmaksusta.
Linkki eDaisy-asioinnissa

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa.

Jos maksupäätökseksi on muodostunut tulojen mukaan 0 €/kk ja hoitotunnit kuitenkin ylittyvät, laskutetaan ylitetyistä tunneista. Vähimmäismaksu on 28€.

Hoitoaikojen vaikutus maksun suuruuteen

Varhaiskasvatuspaikkaan haettaessa lapselle varataan tarvittava kuukausittainen tuntimäärä.

hoitoaika viikossa hoitoaika kuukaudessa korkein maksu ja % maksut kokopäivähoito
yli 38 tuntia/vko yli 151 tuntia/kk 100 %/295,00€
28-37 tuntia/vko 111-150 tuntia/kk 75 %/221,00€
21-27 tuntia/vko 86-110 tuntia/kk 66 %/195,00€
20 tuntia/vko
56-85 tuntia/kk 60 %/177,00€
vain esikoululaisille
13 tuntia/vko
0-55 tuntia/kk 40 %/118,00€

Hoitosopimuksella sovittujen hoitotuntien määrää voidaan muuttaa, kun muutos johtuu työn/hoidontarpeen muuttumisesta ja kestää vähintään kolme kuukautta. Palvelutarpeen muutoksesta tehdään tuntirajan muutoshakemus, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Sopimusta tehtäessä perheen tulee huomioida sovittujen hoitotuntien riittävyys.

Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät satunnaisesti, peritään ylittäviltä tunneilta hoitomaksuun suhteutettu tuntihinta. Ylitys enintään 5%.

Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät yli 5 %, laskutetaan automaattisesti seuraavaan maksuluokkaan. Ylitys on toistuvaa, 3 kertaa peräkkäin, tehdään automaattisesti tuntirajanmuutos ja maksupäätös seuraavan maksuluokan mukaiseksi.

Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamaan lasta (vuosiloman, sairauden yms. syyn vuoksi), hyvitetään lapsen poissaolo tuntirajan mukaisesti, mikäli vanhemmat eivät varaa lapselleen hoitoa varahoitopaikasta. Maksu kuitenkin peritään, mikäli perhe on varannut varahoidosta hoitopäiviä, mutta ei kuitenkaan käytä niitä.

Hyvityksiä poissaoloista voidaan myöntää lapsella käytössä olevan tuntirajan täyttymiseen saakka (esim. joulun aikana).

Kuukausimaksun periminen ja poissaolojen hyvitykset

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana.
Maksuton kuukausi on heinäkuu, sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut viimeistään 31.8, ja että ennalta ilmoitettuja lomapäiviä on lapselle toimintavuoden aikana kertynyt tarpeeksi.

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • jos lapsi sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
 • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
 • maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajakson ajalla (todistus toimitettava ennen isyysjakson alkamista).
 • jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, näillä lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen alkaa touko-kesäkuussa 2023. Perhevapaauudistuksen myötä vanhemmat voivat käyttää vanhempainrahapäiviä, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Ajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua siitä lapsesta, jota vanhempain vapaa koskee.
 • perhevapaauudistuksen myötä varhaiskasvatuslain 15 § (14.1.2022/30) mukaan yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Palvelutarpeen muutos ja hoitosuhteen irtisanominen

Palvelutarpeen muutoksesta tehdään tuntirajan muutoshakemus eDaisy-palvelussa, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Hoitosuhde irtisanotaan eDaisy-palvelussa. Laskutus päättyy hoidon päättymispäivään.

Jos lapsi on poissa kesälomakautena (1.5.-31.8.) yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa, teidän tulee tehdä eDaisy-palvelussa muu muutos -ilmoitus.

Maksuun vaikuttavat tulot ja tuloista tehtävä vähennykset

Lasten varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat tulot

 • ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)
 • verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu)
 • pääomatulot (korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
 • elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista, myös Kelan maksamat
 • sijaislapsesta saatu korvaus, vaikuttaa perheen muiden lapsien maksun määräytymiseen
 • perheen koko, ei huomioida sijaislasta tai huostaan otettua lasta
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • sairasvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja
  vanhempainraha
 • Kelan maksama joustava hoitoraha/osittainen hoitoraha (Kelan listat saadaan, mutta ei näy voimassa oloaika, muista ilmoittaa  tuloselvityksessä)
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (3,5 % / 5% bruttopalkasta kuukautta kohden)

Jos kuukausittain tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määriteltäessä

 • lapsilisä
 • lapsen hoitotuki
 • eläkkeensaajan hoitotuki
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha)
 • opintotuen asumislisä
 • koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • matkustussäännön mukainen päiväraha
 • kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • lasten kotihoidontuki
 • toimeentulotuki

Tuloista huomioitavat vähennykset

 • vuokratuloista vähennyksenä mm. yhtiövastike
 • suoritetut elatusavut
 • syytinki