Lapsen varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (10 % muutos).

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 €/kk, toisesta lapsesta 50 % nuoremman lapsen maksusta ja perheen muista lapsista enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 27 €/kk. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Vain toisella huoltajalla on lapselle hoidon tarve, niin silloin huomioidaan sen perheen tulot. Jos vanhemmat asuvat erikunnissa ja lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, tällöin maksu määrätään erikseen molempiin kuntiin.

Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tuloina huomioidaan lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä muut verotettavat tulot.

Perheen tulee toimittaa tulotietonsa hoitomaksun vahvistamista varten hoidon alkamista seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Mikäli perhe ei toimita tuloselvitystä, peritään varhaiskasvatuksesta lain määräämä korkein maksu.

Perheen koko Vähimmäisbruttotulo € / kk Maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja n. € / kk
2 2136 10,70 4828
3 2756 10,70 5448
4 3129 10,70 5821
5 3502 10,70 6194
6 3874 10,70 6566

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144€ kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos maksupäätökseksi on muodostunut tulojen mukaan 0 €/kk ja hoitotunnit kuitenkin ylittyvät, laskutetaan ylitetyistä tunneista. Vähimmäismaksu on 27€. Varhaiskasvatuspaikkaan haettaessa lapselle varataan tarvittava kuukausittainen tuntimäärä.

hoitoaika viikossa hoitoaika kuukaudessa korkein maksu ja % maksut kokopäivähoito
yli 35 tuntia/vko yli 148 tuntia/kk 100 %/288,00€
21-35 tuntia/vko 85-147 tuntia/kk 75 %/216,00€
20 tuntia/vko 53-84 tuntia/kk 60 %/173,00€
hoitoaika viikossa enintään 4h/päivässä
hoitoaika kuukaudessa korkein maksu ja % maksut osapäivähoito vain esikoululaisille
12 tuntia/vko 0-52 tuntia/kk 40 %/116,00€

Hoitosopimuksella sovittujen hoitotuntien määrää voidaan muuttaa, kun muutos johtuu työn/hoidontarpeen muuttumisesta ja kestää vähintään kolme kuukautta. Palvelutarpeen muutoksesta tehdään tuntirajan muutoshakemus, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Sopimusta tehtäessä perheen tulee huomioida sovittujen hoitotuntien riittävyys.

Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät satunnaisesti, peritään ylittäviltä tunneilta hoitomaksuun suhteutettu tuntihinta. Ylitys enintään 5%.

Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät yli 5 %, laskutetaan automaattisesti seuraavaan maksuluokkaan. Ylitys on toistuvaa, 3 kertaa peräkkäin, tehdään automaattisesti tuntirajanmuutos ja maksupäätös seuraavan maksuluokan mukaiseksi.

Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamaan lasta (vuosiloman, sairauden yms. syyn vuoksi), hyvitetään lapsen poissaolo tuntirajan mukaisesti, mikäli vanhemmat eivät varaa lapselleen hoitoa varahoitopaikasta. Maksu kuitenkin peritään, mikäli perhe on varannut varahoidosta hoitopäiviä, mutta ei kuitenkaan käytä niitä.

Hyvityksiä poissaoloista voidaan myöntää lapsella käytössä olevan tuntirajan täyttymiseen saakka (esim. joulun aikana).

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana.
Maksuton kuukausi on heinäkuu, sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut viimeistään 31.8, ja että ennalta ilmoitettuja lomapäiviä on lapselle toimintavuoden aikana kertynyt tarpeeksi.

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • jos lapsi sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
 • jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
 • Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa päivähoidosta lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajakson ajalla (todistus toimitettava).

Palvelutarpeen muutoksesta tehdään tuntirajan muutoshakemus eDaisy-palvelussa, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Hoitosuhde irtisanotaan eDaisy-palvelussa. Laskutus päättyy hoidon päättymispäivään.

Jos lapsi on pois kesälomakautena yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa, voi hoitopaikan tilapäisesti irtisanoa kirjallisesti, jolloin hoitomaksua ei peritä. Lapsella säilyy oikeus samaan hoitopaikkaan.

Lasten varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat tulot

 • ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)
 • verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu)
 • pääomatulot (korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
 • elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista, myös Kelan maksamat
 • sijaislapsesta saatu korvaus, vaikuttaa perheen muiden lapsien maksun määräytymiseen
 • perheen koko, ei huomioida sijaislasta tai huostaan otettua lasta
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • sairasvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja
  vanhempainraha
 • Kelan maksama joustava hoitoraha/osittainen hoitoraha (Kelan listat saadaan, mutta ei näy voimassa oloaika, muista ilmoittaa  tuloselvityksessä)
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (3,5 % / 5% bruttopalkasta kuukautta kohden)

Jos kuukausittain tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määriteltäessä

 • lapsilisä
 • lapsen hoitotuki
 • eläkkeensaajan hoitotuki
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha)
 • opintotuen asumislisä
 • koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • matkustussäännön mukainen päiväraha
 • kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • lasten kotihoidontuki
 • toimeentulotuki

Tuloista huomioitavat vähennykset

 • vuokratuloista vähennyksenä mm. yhtiövastike
 • suoritetut elatusavut
 • syytinki