Yksityistieavustukset v. 2018, hakuaikaa jatkettu 18.5.2018 klo 12:00

Avustuksen peruskriteerinä on pysyvän asutuksen pääsytie, joilla on pituutta 300 m ja yksi (1) ympärivuotisesti asuttu talous. (Ilmoituksen 1. nettijulkaisu 13.2.2018, 2. nettijulkaisu 26.2.2018, 3. nettijulkaisu 13.3.2018, 4. nettijulkaisu 23.3.2018, 5. nettijulkaisu 27.4.2018)

Hakuaikaa perus-, lisä- ja erityisavustukselle jatkettu teknisen lautakunnan päätöksellä 25.4.2018 § 22. Hakuaika päättyy 18.5.2018 klo 12:00 mennessä (ollut 31.3.2018 klo 12:00).

Perjantain 18.5.2018 klo 12:00 jälkeen saapuneita hakemuksia ei hyväksytä avustuksen piiriin ja tiekunta menettää avustuksen kokonaisuudessaan kyseiseltä vuodelta.

 

Akuuttien korjaustoimenpiteiden osalta hakuaika päättyy 31.5.2018.

 

Avustuksen peruskriteerit, pysyvä asutus.

Avustus maksetaan pysyvän asutuksen pääsytielle, jolla on pituutta 300 m ja 1 ympärivuotisesti asuttu talous.

 • avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle
 • pysyvä asutus tarkistetaan väestörekisteristä
 • pysyvän asutuksen käyttämä tiepituuspituus tulee olla yhtäjaksoisesti vähintään 300 m
 • tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta.
 • jos tiekunnan tie koostuu toisistaan erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen.
  Kun jonkun muun hallinnoima tie jakaa avustuskelpoisen yksityistien osiin, voi tie kokonaisuutena edelleen säilyttää avustuskelpoisuutensa. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

 

Lisäavustus

Lisäavustus, jota voi saada vain sellainen tiekunta, joka täyttää avustuksen peruskriteerit:

 • jos yksityistiellä on merkittävää läpikulkua saa lisäavustuksen jokaista läpikulkutien kilometriä kohden tieosuudelle, viimeiseen asuttuun talouteen saakka
  • muiden kuin tieosakkaiden aiheuttama liikenne on läpikulkuliikennettä sekä tien varrella olevien toimintojen aiheuttama liikenne, jota ei voida ottaa huomioon tieyksiköinnissä
  • läpikulkutien kriteerien täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti, hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella.
  • esimerkkejä hyväksytystä läpikulusta: kaupungin venepaikat, ampumarata, metsästysmaja, koulu, päiväkoti, läpikulku ilman erillistä toimintaa on hyväksytty tapauskohtaisesti
 • jos yksityistien avustusosuudella on silta saa siitä lisäkorvauksen/ silta
  • sillaksi määritellään rakenne, jonka vapaa-aukko eli peräkkäisten tukien vapaa väli on vähintään 2 metriä. Tätä pienemmät luokitellaan rummuiksi.

 

Avustuksen määräytyminen

Perusavustus on kilometriperusteinen, lisäavustus europerusteinen. Avustus määräytyy seuraavien periaattein.

perusavustus: lisäavustus:
300 – 1000 m €/km silta 2-10 m 100 €/kpl
1001 m – €/km silta yli 10 m 200 €/kpl
läpikulku 350 €/km

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa.

 

Erityisavustus, jos perusavustuksen kriteeri ei täyty

Avustus on kilometriperusteinen €/km.

Erityisavustuksen kriteerit:

 • tie ei täytä perusavustuksen kriteereitä
 • tiellä on merkittävää läpikulkua. Tie täyttää perusavustuksen kriteerit läpikulun osalta.

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa. Avustus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin perusavustuksen läpikulun kilometrikohtainen summa.

 

Avustuksen hakeminen

Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa lomakkeesta valitaan ”uusi avustushakemus” ja seuraavina vuosina ”vuosi-ilmoitus”. Avustusten hakuaikaa jatkettu 18.5.2018 klo 12:00 mennessä, liitteineen.

 • tiliote edelliseltä avustuskaudelta aikaväliltä 1.1. – 31.12.
 • kartta, josta käy selkeästi ilmi tiekuntaan kuuluvat tieosuudet, asutut taloudet ja sillat (vain jos muutoksia aikaisempaan hakemukseen)
 • yksiköinti (vain jos muutoksia aikaisempaan hakemukseen)
 • maksuunpanoluettelo
 • toimintakertomus, jossa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm. onko kokouksia pidetty, mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuoden aikana esille tulleet asiat ja muutokset
 • käytössä on tiekunnan käyttöön avattu tili

Avustushakemus on jätettävä edellä mainituin liittein tai menettää avustuksen.

Esimerkki: Jos tiekunnalla ei ole maksuunpanoluetteloa, tulee se hakemuksesta ilmetä yksiselitteisesti ja selkeästi. Samoin myös muiden liitteiden osalta.

Toimintakertomuksessa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm. onko kokouksia pidetty, mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuoden aikana esille tulleet asiat ja muutokset.

Yksityistieavustushakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi

Päätös avustuksesta lähetetään hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Avustuskelpoisuus akuutteihin korjauksiin yksityisteillä

Akuuttien korjauksien kriteerit:

 • hankesuunnitelma ja kustannusarvio tule toimittaa hyväksyttäväksi 31.5.2018 mennessä. Tämän aikarajan jälkeenkin niitä otetaan vastaan, mikäli määrärahaa on jäljellä.
 • jätetystä hakemuksesta lähetetään yhdyskuntatekniikan insinöörin päätös, täyttääkö työ akuutteihin korjauksiin määritellyt kriteetit

Hyväksyttävät avustuskohteet ovat:

 • rummun korjaus
 • siltarakenteen kunnostus
 • ojan perkaus
 • lisäksi yhdyskuntatekniikan insinöörin harkinnan perusteella myöntämä akuutti korjausavustus muihin tienparannustoimenpiteisiin

Lopullinen avustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 30.11.2018 mennessä

 • avustus maksetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä
 • avustus on todellisista kustannuksista 50 %, kuitenkin enintään 1000 €/tiekunta
 • avustus- ja maksatuspäätökset tekee yhdyskuntatekniikan insinööri, kun hakemus kuitteineen on jätetty ja se on maksukelpoinen.

 

Lisätiedot:

Lisätietoa avustuksista kaupungin verkkosivulta sivulta Yksityis- ja metsätiet.

Annukka Takalo
yhdyskuntatekniikan insinööri
044 4691 217

Sähköpostitse yksityistiet@kalajoki.fi

 

Kuntatekniikka