Yksityistieavustukset v. 2019, Yksityistielaki muuttunut 1.1.2019 – vaikuttaa avustuksiin

Yksityistieavustuksen saamisen edellytyksenä, Yksityistielaki 560/2018 sekä yksityistieavustuksen määräytymisperusteet, Tekninen lautakunta 6.2.2019 § 10

Avustusten hakuaika perus-, lisä- ja erityisavustukset viimeistään 30.8.2019 klo 12:00 mennessä. Hakuaika on edellisvuosia pidempi, johtuen 1.1.2019 voimaan tulleen Yksityistielain vaatimuksista.

Akuuttien korjaustoimenpiteiden hankesuunnitelma ja kustannusarvio tule toimittaa hyväksyttäväksi viimeistään 31.5.2019 klo 12:00 mennessäLopullinen akuutti korjausavustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 29.11.2019 klo 12:00 mennessä.

Hakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi

(Julkaistu nettiin: 1. kerran 26.2.2019, 2. nosto 13.3.2019, nosto 26.3.2019, nosto 10.4.2019, nosto 2.5.2109, nosto 17.5.2019, nosto 6.6.2019, nosto 20.6.2019, nosto 5.7.2019, nosto 20.8.2019, nosto 28.8.2019)

Yksityistieavustuksen saamisen edellytyksenä, Yksityistielaki 560/2018

1) tielle on perustettu tiekunta (49 §, 84 §)

2) tiekunnan yhteystiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä (50 §, 89 §)

3) tien tiedot ovat ajantasalla Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 50 § mukaisesti

4) tiekunnan pöytäkirja, jossa on käsitelty ja päätetty hakea yksityistieavustusta (58 §)

 

Lisäys 24.5.2019 Digiroad-järjestelmä, liikenteenohjaukseen liittyvät merkit

Vapaamuotoinen sähköpostihakemus yksityistiellä olevista tai tielle asennettavista tien liikenteenohjaukseen liittyvistä merkeistä tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi hakemukseen tulee liittää kartta, johon liikenteenohjausmerkkien kohdat on merkitty.

Yhdyskuntatekniikan insinöörin tekemä viranhaltijapäätös lähetetään yksityistien yhteyshenkilölle sähköpostitse, jonka jälkeen tien tiedot voi ilmoittaa liikenneviraston digiroad järjestelmään.

Yksityistien tiedot tulee ilmoittaa Digiroad-järjestelmään vaikka tiellä ei olisi liikenteenohjaukseen liittyviä merkkejä. Lisätietoa ilmoittamisesta, tämän sivun Liikennvirasto/Digiroad_Ilmoittaminen -linkistä”

 

Yksityistieavustuksen määräytymisperusteet, Tekninen lautakunta 6.2.2019 § 10

Avustuksen peruskriteerit, pysyvä asutus

Avustusta maksetaan pysyvän asutuksen pääsyteille, joilla pysyvän asutuksen käyttämä pituus on vähintään 300 m

 • avustus maksetaan pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle
 • pysyvä asutus tarkistetaan väestörekisteristä
 • pysyvän asutuksen käyttämä tiepituuspituus tulee olla yhtäjaksoisesti vähintään 300 m
 • tien pituudet tarkistetaan maastokartalta, pituuteen ei huomioida piha-alueella lenkin tekevää tieosuutta.
 • jos tiekunnan tie koostuu toisistaan erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoisuus erikseen.

Kun jonkun muun hallinnoima tie jakaa avustuskelpoisen yksityistien osiin, voi tie kokonaisuutena edelleen säilyttää avutuskelpoisuutensa. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

 

Lisäavustus

Lisäavustus, jota voi saada vain sellainen tiekunta, joka täyttää avustuksen peruskriteerit:

Jos yksityistiellä on merkittävää läpikulkua, saa lisäavustuksen jokaista läpikulkutien kilometriä kohden tieosuudelle, viimeiseen asuttuun talouteen saakka

 • muiden kuin tieosakkaiden aiheuttama liikenne on läpikulkuliikennettä sekä tien varrella olevien toimintojen aiheuttama liikenne, jota ei voida ottaa huomioon tieyksiköinnissä
 • läpikulkutien kriteerien täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti, hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella.
 • esimerkkejä hyväksytystä läpikulusta: kaupungin venepaikat, ampumarata, metsästysmaja, koulu, päiväkoti, läpikulku ilman erillistä toimintaa on hyväksytty tapauskohtaisesti

Jos yksityistien avustusosuudella on silta saa siitä lisäkorvauksen/ silta

 • sillaksi määritellään rakenne, jonka vapaa-aukko eli peräkkäisten tukien vapaa väli on vähintään 2 metriä. Tätä pienemmät luokitellaan rummuiksi.

 

Avustuksen määräytyminen

Perusavustus on kilometriperusteinen, lisäavustus europerusteinen. Avustus määräytyy seuraavien periaattein.

perusavustus: lisäavustus:
300 – 1000 m €/km silta 2-10 m 100 €/kpl
1001 m – €/km silta yli 10 m 200 €/kpl
läpikulku 350 €/km

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa.

 

Erityisavustus, jos perusavustuksen kriteeri ei täyty

Avustus on kilometriperusteinen €/km. Erityisavustuksen kriteerit:

 • tie ei täytä perusavustuksen kriteereitä
 • tie täyttää yksityistielain asettamat kriteerit
 • tiellä on merkittävää läpikulkua. Tie täyttää perusavustuksen kriteerit läpikulun osalta.

Lopulliset kilometrikohtaiset avustuseuromäärät määrittyvät jätettyjen hakemuksien perusteella, määrärahojen puitteissa. Avustus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin perusavustuksen läpikulun kilometrikohtainen summa.

 

Avustuksen hakeminen, kun yksityistielain vaatimukset täyttyvät.

Avustus haetaan 1.3.-30.8.2019 klo 12:00 mennessä, alla lueteltuine liitteineen.

 • yksityistielain vaatimukset tulee täyttyä > tiekunta on perustettu, merkinnät Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmään ja Liikenneviraston DigiRoad järjestelmään on ajantasalla (yksityistielaki)
 • kopio tiekunnan pöytäkirjasta, jossa on käsitelty ja päätetty hakea yksityistieavustusta (yksityistielaki)
 • tiliote edelliseltä avustuskaudelta aikaväliltä 1.1. – 31.12.
 • maanmittauslaitoksen kartta, josta käy selkeästi ilmi tiekuntaan kuuluvat tieosuudet ja sillat
 • yksiköinti
 • maksuunpanoluettelo
 • toimintakertomus, jossa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm. onko kokouksia pidetty, mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuoden aikana esille tulleet asiat ja muutokset
 • käytössä on tiekunnan käyttöön avattu tili

Avustushakemus on jätettävä edellä mainituin liittein tai menettää avustuksen. Esimerkki: Jos tiekunnalla ei ole maksuunpanoluetteloa, tulee se hakemuksesta ilmetä yksiselitteisesti ja selkeästi. Samoin myös muiden liitteiden osalta. Toimintakertomuksessa selvitetään edellisen vuoden toimenpiteet mm. mitä toimenpiteitä tielle on tehty sekä keskeisimmät vuoden aikana esille tulleet asiat ja muutokset.

Hakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi

Päätös avustuksesta lähetetään hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Akuutti korjausavustus, kun yksityistielain vaatimukset täyttyvät.

Akuuttien korjauksien kriteerit:

 • hankesuunnitelma ja kustannusarvio tule toimittaa hyväksyttäväksi viimesitään 31.5.2019 klo 12:00 mennessä. Tämän aikarajan jälkeenkin niitä otetaan vastaan, mikäli määrärahaa on jäljellä.
 • jätetystä hakemuksesta lähetetään yhdyskuntatekniikan insinöörin päätös, täyttääkö työ akuutteihin korjauksiin määritellyt kriteetit

Hyväksyttävät avustuskohteet ovat:

 • rummun korjaus
 • siltarakenteen kunnostus
 • ojan perkaus
 • lisäksi yhdyskuntatekniikan insinöörin harkinnan perusteella myöntämä akuutti korjausavustus muihin tienparannustoimenpiteisiin

Lopullinen akuutti korjausavustushakemus, kuitteineen jätetään viimeistään 29.11.2019 klo 12:00 mennessä

 • avustus maksetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä
 • avustus on todellisista kustannuksista 50 %, kuitenkin enintään 1000 €/tiekunta
 • avustus- ja maksatuspäätökset tekee yhdyskuntatekniikan insinööri, kun hakemus kuitteineen on jätetty ja se on maksukelpoinen.

 

Päätös ilmoitetaan sähköisesti hakemuksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

 

Lisätiedot:

Lisätietoa avustuksista kaupungin verkkosivulta sivulta Yksityis- ja metsätiet.

Annukka Takalo
yhdyskuntatekniikan insinööri
044 4691 217

Sähköpostitse yksityistiet@kalajoki.fi

 

Kuntatekniikka