Romuajoneuvon siirto

Romuajoneuvojen siirtäminen

Palvelu

Romuajoneuvon siirto

Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja ovat velvollisia siirtämään ajoneuvon viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa pois onnettomuuspaikalta.

Tienpitäjällä ja poliisilla on omat velvollisuutensa ajoneuvojen siirroissa.

Ympäristövalvonnan tehtäviin kuuluu romuajoneuvojen siirroista huolehtiminen. Kalajoen kaupunki huolehtii siirrosta alueellaan myös, jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että ajoneuvo on hylätty.

Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu yksityiseltä piha-alueelta tai varastoalueelta kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kuntaa toimittamaan siirron. Kirjallisen virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan kunnalle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Yksityisen alueen omistaja on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Toimintaohje

Ilmoita hylätystä ajoneuvosta joko ympäristönvalvontaan tai Ely-keskukseen.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Taksa ajoneuvojen siirtämisestä

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20191508
Kuuntele