Rantabulevardi, veneitä ja ihmisiä.
Kaupunki rakentaa
Asuminen ja ympäristö

Kaupunki rakentaa

Rakennusinvestoinnit

Uudisrakennus korvaa Marttilantien päiväkodin ja Mäntylän päiväkodin. Uusi varhaiskasvatuskeskus suunnitellaan 160 lapselle. Varhaiskasvatuskeskus tullaan rakentamaan Marttilantien päiväkodin tontille osoitteeseen Marttilantie 6.

Tilanne

 • Kalajoen keskustaajaman varhaiskasvatuskeskuksen rakentaminen on käynnistynyt rakennushankkeeseen liittyvien liikennejärjestelyjen muutostöillä. Työmaa-alue on rajattu työmaa-aidoin ja asiaton liikkuminen työmaalla on kielletty.
  🔹 Pysäköintialueen rakentaminen on aloitettu 3.6.2024 ja kevyenliikenteenväylä Lankilantieltä Marttilantielle on suljettu 4.6.2024 alkaen
 • Tekninen lautakunta on valinnut (8.5.2024 § 31) urakoitsijat seuraavasti:
  • Rakennusurakoitsijaksi Rakennus MiiRA Oy (1106411-4)
  • Putkiurakoitsijaksi Ylivieskan LVI Oy (0486758-4)
  • Ilmanvaihtoautomaatiourakoitsijaksi PPE Service OY (25108958)
  • Sähköurakoitsijaksi NK Tekniikka Oy (FI29521846)
 • Tekninen lautakunta on hyväkynyt (7.2.2024 § 6) Kalajoen keskustaajaman varhaiskasvatuskeskuksen pääpiirustukset
 • Kaupunginhallitus on hyväksynyt (22.1.2024 § 24) MRL 171 § poikkeaminen kiinteistöllä 208-406-53-58 
 • Kaupunginhallitus on hyväksynyt (12.6.2023 § 160) Kalajoen keskustaajaman varhaiskasvatuksen hankesuunnitelman.  

Hankkeen alustava aikataulu

 • Vanhan osan purku (Pohjankylän koulun vanha osa) 2023
 • Uuden varhaiskasvatuskeskuksen suunnittelu 2023–2024
 • Rakentaminen alkaa kevät 2024 ja valmistuu syksyllä 2025
 • Vanhan koulurakennuksen purkaminen 2026

Hankinnat

 • Pohjankylän vanhan osan purku, Maansiirto Harry Mäkelä Oy
 • Suunnittelu:
  • Arkkitehtisuunnittelu, Arkkitehtitoimisto Tähti-set Oy
  • Sähkösuunnittelu,  Ins.tst.pk-suunnittelu Oy
  • RAK ja GEO-suunnittelu, Suunnittelu Laukka Oy 
  • Akustiikkasuunnittelu, A-insinöörit suunnittelu Oy
  • LVIA-suunnittelu, Sitowise Oy

Kaupunginvaltuusto on 29.9.2020 §62 päättänyt lähteä Kampuksen yhteistoteutuksen selvitystyöhön koulutuskuntayhtymä Jedun kanssa. Kampuksen tiloihin tulee tilat Jedulle, lukiolle ja muille erikseen päätettäville toiminnoille. Hankkeen kustannusarvio on enintään 15 M€, joka jakaantuu tilojen neliöiden suhteessa kaupungin ja JEDUn välillä, valmistelun tässä vaiheessa arviolta 69 % kaupunki ja 31 % JEDU. 

Tilanne

 • Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta on päättänyt (17.8.2023 § 82) asettaa Kirkonseudun korttelia 4001 asemakaavan muutosta koskevan kaava-aineiston yleisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti sekä pyytää asianmukaiset viranomaislausunnot.
 • Asemakaavan muutos nähtävillä 2.10.2023 saakka.
 • 30.1.2024 Kalajoen kaupunginvaltuusto käsitteli Kampuksen asemakaavan muutoksen (hyväksymisvaihe) 

A-osa on tärkeä tulevaisuusinvestointi hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ja toimintojen keskittyessä tila- ja toimintatehokkaisiin sote-keskuksiin. Investointi toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja edellyttää hyvinvointialueen sitoutumista vuokraukseen.  

Tilanne

 • Kalajoen kaupunki ja  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ovat käynnistäneet yhteistyössä SOTE-keskuksen suunnittelun Kalajoen Perusturvakeskuksen yhteyteen. 
 • Kaupunginhallitus on nimennyt 19.12.2022 § 340 Kalajoen SOTE-keskuksen rakennushankkeen hankeryhmään osallistuvat Kalajoen kaupungin viranhaltijat.
 • Hanketyöryhmän palaverissa 15.9.2023 Pohde on ilmoittanut ottavansa aikalisän suunnitelmien kanssa. Pohde on linjannut, että heidän tulee muodostaa kokonaiskuva Kalajoen alueen sote-palveluista sekä niiden sijoittumisesta ennen kuin he voivat ottaa kantaa uuden osan rakentamiseen. Kokonaiskuvan laatiminen tulee Pohteen mukaan viemään kuukausia, vaikka he ovatkin tunnistaneet, että tietyillä palveluilla (esim. mielenterveys- ja päihdepalveluilla) on akuutti tilantarve.

Hankeryhmätyöskentely jatkuu Pohteen tekemän selvityksen jälkeen.

Himangan varhaiskasvatuskeskus, kustannusarvio 3,9 M€, suunnitellaan vuonna 2025 ja rakennetaan vuosien 2026–2027 aikana (talousarvio 2024).  

Kuntatekniikan investoinnit

Pohjois-Pohjanmaan liitto    Kalajoen kaupunki

 

Kyseessä on matkailun toimintaympäristön kehittämiseen keskittyvä hanke, jonka avulla mahdollistetaan Perämeren ja Merenkurkun arktisen rannikon merellisen matkailun ja palveluliiketoiminnan kehittäminen sekä Kalajoen Marinan vierasvenesatamaan liittyvän alueen infrastruktuurin toteuttaminen. Tämä toimintaympäristön kehittäminen vauhdittaa ratkaisevalla tavalla merellisen matkailun ekosysteemin rakentumista ja rannikon matkailun kansainvälistymistä. 

Marinan alueelle tavoitellaan tulevaisuudessa matkailua ja veneilyä palvelevaa liiketoimintaa, ravintolatoimintaa, kaupallista majoitusliiketoimintaa, merellisiä ohjelmapalveluja sekä erilaisia merellisiä testausympäristöjä hyödyntävää yritystoimintaa. 

Tilanne

 • Kalajoen Marinan alueen ja vierasvenesataman suunnitteluhanke 9.6.2022-31.12.2023
 • Kalajoen Marinan aluerakentaminen 1.6.2023-31.12.2025
  • 9/2023 Louhetoimitukset aloitettu
  • 10/ 2023 Keskuskarintien sulku sillan kohdalta muulta kuin työmaa-ajolta ja Keskuskarin mökkiläisiltä
  • 10/2023 Pohjoisen ja eteläisen aallonmurtajan rakentaminen aloitettu
  • 11/2023 Kotisataman alueen louhepenkat kohta valmiit ja suuaukko suljetaan keväällä alkavien betonitöiden ajaksi
  • 11/2023 Rakennustyömaalla työt jatkuvat vierasvenesataman aallonmurtajien rakentamisella. Raskas liikenne tulee lisääntymään ja kiviaineksia toimitetaan 10:llä autolla viikosta 48 alkaen. Ulkopuolisia pyydetään seuraamaan hankkeen edistymistä työmaan ulkopuolelta ja tiedotteista.
  • 12/2023 

   Hanke etenee aallonmurtajien rakentamisella ja vanhojen betonirakenteiden kierrättämiseen liittyvillä töillä. Louheajot jäävät joulutauolle 22.12.2023 – 2.1.2024 väliseksi ajaksi. Töitä aloitellaan osittain 2.1. ja täydellä teholla 8.1.

  • 1-2/2024 Marinan vierasvenesataman työt etenevät aikataulussa, vaikka tammi-helmikuun kovat pakkaset ovat seisauttaneet työmaata hetkittäin. Kilpailutuksessa on Marinan rantamuurien rakennusurakka, tarjouksia vastaanotetaan 4.3.2024 klo 16.00 saakka. Rantamuurien rakentaminen toteutetaan vuoden 2024 aikana.
  • 4/2024 Aallonmurtajien rakentaminen on keskeytetty touko-kesäkuun ajaksi. Marinan venesataman rannan tukimuurien valmistaminen tehtaalla on käynnistynyt ja tukimuurielementtien toimitus alkaa kesäkuun 2024 aikana.
  • 5-6/2024 Urakoitsija Oteran Oy on aloittanut rantalaiturielementtien asennuksien valmistelevat työt. Elementtiasennukset alkavat kesäkuun alussa ja jatkuvat syksyyn saakka, jonka jälkeen valetaan elementtien reunapalkit. Urakan työt jatkuvat vuoden vaihteeseen saakka.
   Pohjoisen aallonmurtajan loput noin 60 metriä ja viimeistelytyöt aloitetaan loppukesästä.

Hankinnat

 • Aallonmurtajien louhetoimittaja, Pentti Hämeenaho Oy (Kalajoen kaupunginhallitus 15.8.2023 § 188)  Louhetoimitukset ajoittuvat ajalle 2023 syyskuu-2025 joulukuu.
 • Kalajoen kaupungin kiviainesten siirto Isomäestä Marinaan , Pentti Hämeenaho Oy
 • Marinan ilmakuvausten hankinta, RC Ilmakuvaus
 • Marinan aallonmurtajan läpivirtausputkien hankinta, Oy ViaCon Ab
 • Kalajoen Marinan venesataman rantamuurien urakoitsija Oteran Oy (tekninen lautakunta 13.3.2024 § 15)
 • Marinan vierasvenesataman rakennuttamis- ja valvontatehtävät Infrasector Finland Oy

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen ostopalvelukustannukset ovat yhteensä 12 000 000 €, johon Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt valtionavustusta 5 940 000 €. Kalajoen kaupungin omarahoitusosuus on 6 060 000 €.

Lisätietoa hankkeesta

Marko Raiman,
Tekninen johtaja
Kalajoen kaupunki
044 4619213

Videot työmaalta

Euroopan unionin osarahoittama   Pohjois-Pohjanmaan liitto    Kalajoen kaupunki

Kalajoen sataman yrityspuiston saavutettavuuden kehittäminen -hankkeessa parannetaan Kalajoen sataman yrityspuiston saavutettavuutta ja yhteen liitettävyyttä muihin kuljetusmuotoihin. Hankkeen avulla poistetaan liikenteellisiä pullonkauloja ja ongelmakohtiasekä parannetaan ja nykyaikaistetaan pk-yritysten näkökulmasta tärkeitä logistiikka- ja liikenneyhteyksiä. Hanke edistää uusien pk-yritysten investointeja yrityspuiston alueelle. Hankkeessa toteutetaan Satamatien ja Louhikujan rakentaminen 

Tilanne

 • Kalajoen sataman yrityspuiston saavutettavuuden kehittäminen 1.5.2023 – 31.12.2024

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytyt investointikustannukset + flat rate 1,5% ovat yhteensä 1 191 710 €, johon Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt 4.8.2023 tekemällään päätöksellä 476 684 € (40%) EU- ja valtion rahoitusta. Kalajoen kaupungin omarahoitusosuus on 715 026 € (60%).

Lisätietoa hankkeesta:

Juha-Pekka Karihtala
Kuntatekniikan päällikkö 
Kalajoen kaupunki
044 4691 787

Hankkeen kilpailuttaa ja rakennuttaa Lapin ELY-keskus.

Hankkeen toteutus

 • vuosina 2023-2024

Teknisen lautakunnan kohdentamat määrärahat 2024

Kohde  Toimenpide

Vanhainkoti Mäntyrinne

Vaihtimen uusiminen

Jäähalli

Vesikatteen uusiminen

Kaupungintalo

Venttiilien uusiminen ja lämpölinjojen tasapainotus

Päiväkoti Mäntylä

Vesikaton uusiminen

Kohde Toimenpide

Vanhatie, Rautio

Kuivatuksen suunnittelu 2023, kuivatuksen rakentaminen 2024 ja asfaltointi 2025

Ojalantie

Kuivatuksen rakentaminen ja massan vaihto vuonna 2023. Asfaltointi vuonna 2024.

Himangan keskustan kadut päällystys

Kannuskyläntien liikennejärjestelyt. Päällystys ja kivien korjaus jatkuu vuodelta 2022- 2023.

Rahatie

Kuivatuksen rakentaminen 2024. Asfaltointi ja massanvaihto 2025.

Kuppitie

Peruskorjaus (kuivatus, kantavuus yms.) 2024 ja asfaltointi 2025

Kivirintintie

Rumpujen vaihdot ja routivien kivien poistot vuonna 2024. Massanvaihto ja päällystys 2025

Kummalantie + Valurintie

Kuivatuksen parantaminen ja sekoitusjyrsintä, sekä asfaltointi 2024

Linja-autokatosten rakentaminen

Ltk päätöksen mukaisesti vuosittaiseen rakentamiseen jakunnostukseen

Asfaltoinnit/kunnostus

Asfaltoinnit vuosittain korjausvelan pienentämiseksi

Tievalaistus

Katuvalojen vaihdot led-valaisimiksi sekä muut katuvalaistuksien rakentamiset vuosittain

Sadevesijärjestelmät

Hule-vesi kuivatusten rakentaminen ja avo-ojien kunnostaminen vuosittain

Kuuntele