Iso joukko nuoria rannalla.
Lukion opiskelijakunta

Lukion opiskelijakunta

Tervetuloa Kalajoen lukion opiskelijakuntaan!

Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijoiden joukosta valitaan syksyn yleiskokouksessa edustajat opiskelijakunnan hallitukseen. Aktiivisesta toiminnasta opiskelijakunnan hallituksessa saa paitsi monenlaista kokemusta myös työtodistuksen ja kurssimerkinnän. Opiskelijakunnan ohjaajana toimii lukuvuonna 2023-2024 Päivi Myllylä.

Opiskelijakunnan hallituksen tehtävät

Opiskelijakunnan hallitus tekee töitä parantaakseen viihtyvyyttä ja jaksamista koulussamme. Syksyn alussa osallistumme uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja tutustuttamiseen kouluumme.

Vuosittain järjestämme useita leikkimielisiä turnauksia. Syksyn ensimmäinen on jo perinteeksi muodostunut jalkapalloturnaus, joka aloitettiin 11-ryhmien valtakaudella. Usein pokaalin vie abiryhmä, mutta jonain vuosina urheilulliset ykköset tai kakkoset ovat pyydystäneet pystin. Perinteenä on myös, että voittajajoukkueen ryhmänohjaaja leipoo voittajaryhmälle.

Talven mittaan on turnauksia ollut myös sählyssä ja lentopallossa. Pulkkaviestillä on kerran talvessa piristetty jotain lumista välituntia. Urheilullisesti on useina vuosina järjestetty myös pyöräilypäivä toukokuussa. Moni tulee silloin pyörällä kouluun. Pisimmät matkan on ajettu Ylivieskasta ja Kälviältä.

Urheilun lisäksi hallitus on järjestänyt joulusuklaan tai pääsiäismunien piilotusta tai väripäiviä. Syksyllä 2018 aloitimme kulttuuririennot järjestämällä teatteriesityksen miljoona hyvää syytä lukiolaisille ja parille onnekkaalle yläkoulun ryhmälle. Palautteen perusteella hallitus pohtii jatkomahdollisuuksia.

Päivittäiseen virkistykseen hankimme 2017 ikioman kahvikoneen oppilaiden pyynnöstä. Kahvikone toimii edelleen vanhanaikaisesti ja rehellisyyteen nojautuen käteismaksulla. Muita tulonlähteitä meillä on lähinnä koulukuvausjärjestelyistä. Tuloja ja menoja on lisäksi tarksvärkkijärjestelyistä sekä pyynnöstä olemme joinain vuosina avustaneet rahallisesti abien rekka-ajelua.

Hallituksen jäsenistä on edustus erilaisissa tapahtumissa mielenkiinnon mukaan. Lisäksi puheenjohtaja voi osallistua opettajainkokouksiin sekä johtokunnan kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Hallitus pyrkii olemaan helposti tavoitettava ja toivoo yhteydenottoa erityisesti hyvien ideoiden tiimoilta. Kannattaa seurata lukion someviestintää ja opiskelijakunnan ilmoitustaulua.

Laita vinkkiä hallitukselle, jos sinulla on toteuttamiskelpoisia ideoita!

Hyväksytty yleiskokouksessa 10 .11. 2011

1. Nimi, kotipaikka ja kieli

Oppilaskunnan nimi on Kalajoen lukion oppilaskunta. Oppilaskunnan kotipaikka on Kalajoen kaupunki, ja sen kieli on suomi. Oppilaskunnan kokouksissa keskusteluun voi osallistua muillakin kielillä. Oppilaskunnan ilmoitus- ja pöytäkirjakieli on suomi.

2. Tarkoitus

Oppilaskunnan olemassaolo ja tarkoitus perustuu lukiolain pykäliin 27 ja 31, jotka määrittelevät oppilaskunnan aseman ja tarkoituksen lukion sisällä. Oppilaskunnan tarkoituksena on toimia Kalajoen lukion opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä:

 • edistämällä kouluviihtyvyyttä,
 • pyrkimällä parantamaan lukio-opiskelun edellytyksiä,
 • edistämällä ja valvomalla jäsentensä etuja lukion sisäisissä asioissa ja tarvittaessa myös lukion ulkopuolella,
 • tekemällä jäsenistöään hyödyttävää yhteistyötä lukion muiden ryhmien, tarkoituksenmukaisten lukion ulkopuolisten
 • ryhmien, yhteisöjen, yhdistysten, yritysten ja päättäjien kanssa sekä
 • tekemällä yhteistyötä Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n ja sen piirijärjestöjen kanssa.
 • Oppilaskunta on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3. Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi oppilaskunta järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, tapahtumia, matkoja ja juhlia. Oppilaskunta pitää yhteyttä Suomen Lukiolaisten Liitto ry:een ja sen oman alueensa piirijärjestöön, muihin oppilaskuntiin, lukion opettajakuntaan, rehtoriin, johtokuntaan ja kaupungin sivistystoimeen. Oppilaskunta harjoittaa neuvonta-, kulttuuri-, julkaisu- ja valistustoimintaa sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla opiskelijoiden hyväksi. Oppilaskunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Kalajoen lukion johtokunnan kokouksissa.

Toimintansa tukemiseksi oppilaskunta harjoittaa tarvittaessa taloudellista toimintaa ja varainkeräystä sekä pitää hallussaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, kuitenkin siten, ettei oppilaskunta tavoittele liikataloudellista voittoa.

4. Jäsenet

Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Kalajoen lukion opiskelijat. Jäsenyys alkaa, kun opiskelija aloittaa opinnot Kalajoen lukiossa ja päättyy, kun opiskelija päättää opintonsa Kalajoen lukiossa. Oppilaskuntaan kuulumisesta ei peritä maksua.

5. Oppilaskunnan johto

Ylin päätösvalta oppilaskunnan asioissa kuuluu oppilaskunnan yleiskokoukselle. Yleiskokousten välillä toimintaa johtaa yleiskokouksen valitsema oppilaskunnan hallitus. Toimeenpanovalta on hallituksella.

6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

1) Varsinainen oppilaskunnan yleiskokous

Oppilaskunnan yleiskokous on pidettävä vuosittain lukuvuoden alkamispäivän ja syyskuun viimeisen päivän välillä.

2) Ylimääräiset oppilaskunnan yleiskokoukset

Oppilaskunnan ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, milloin varsinainen yleiskokous itse tai oppilaskunnan hallitus niin päättää tai yksi kymmenesosa (1/10) oppilaskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

3) Koollekutsuminen

Oppilaskunnan yleiskokouksen tarkan ajankohdan ja paikan päättää oppilaskunnan hallitus. Kokouskutsu on julkaistava vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta oppilaskunnan ilmoitustaululla. Mikäli ilmoitustaulu ei ole käytettävissä, on hallituksen muilla keinoin saatettava kokouskutsu kaikkien opiskelijoiden tietoon vähintään yhtä kattavalla tavalla.

4) Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Oppilaskunnan yleiskokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla.

7. Oppilaskunnan yleiskokouksen osanottajat ja aloiteoikeus

Oppilaskunnan yleiskokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki oppilaskunnan jäsenet. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalit suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

Oppilaskunnan ohjaavalla opettajalla sekä rehtorilla on oppilaskunnan yleiskokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Oppilaskunnan yleiskokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille sitä pyytäville henkilöille.

Oikeus aloitteiden tekemiseen on jokaisella oppilaskunnan jäsenellä ja oppilaskunnan hallituksella. Aloitteet on jätettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolmea (3) päivää ennen yleiskokousta. Hallitus antaa aloitteesta suullisen tai kirjallisen lausunnon, joka esitellään yleiskokouksessa.

8. Oppilaskunnan yleiskokouksen asiat

Oppilaskunnan varsinaisessa yleiskokouksessa:

 • Käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauksien myöntämisestä kyseisen toimikauden tili- ja vastuuvelvollisille toiminnantarkastajan lausunnon pohjalta
 • Käsitellään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Vahvistetaan oppilaskunnan hallituksen keskuudestaan valitsemien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
 • Vahvistetaan muiden oppilaskunnan hallituksen jäsenten valinta. Kukin perusopetusryhmä valitsee keskuudestaan kaksi hallituksen jäsentä ennen yleiskokousta.
 • Valitaan seuraavalle toimikaudelle toiminnantarkastaja
 • Käsitellään mahdolliset aloitteet
 • Käsitellään mahdollinen yleiskokouksen kannanotto
 • Näiden lisäksi yleiskokous voi tehdä päätöksiä muista asioista, joita oppilaskunnan jäsenet tai hallitus esittävät. Oppilaskunnan yleiskokous hyväksyy oppilaskunnan säännöt ja tarvittaessa muuttaa niitä.

Ylimääräisessä oppilaskunnan yleiskokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle. Lisäksi voidaan käsitellä muita oppilaskunnan jäsenten tai hallituksen esittämiä asioita.

9. Oppilaskunnan hallitus

1) Jäsenet

Oppilaskunnan hallitukseen voidaan valita ainoastaan oppilaskunnan jäseniä. Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu jokaisesta perusopetusryhmästä 1 – 2 edustajaa, jotka ryhmä itse valitsee ennen yleiskokousta. Hallitus tekee ehdotuksen yleiskokoukselle puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Hallitus valitsee myös keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityistä tehtävää varten vastuuhenkilöitä, työryhmiä, toimikuntia tai vastaavia, joihin voidaan valita oppilaskunnan jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

2) Toimikausi

Hallituksen toimikausi on varsinaisten yleiskokousten välinen aika.

3) Kokoukset

Hallitus päättää itse kokoontumisajoistaan ja koollekutsumistavoistaan. Hallitus on kuitenkin kutsuttava koolle, jos joku oppilaskunnan hallituksen jäsen sitä pyytää.

4) Päätösvaltaisuus

Oppilaskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla, kuitenkin siten, että puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on aina oltava läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

5) Puhe- ja läsnäolo-oikeus

Oppilaskunnan ohjaavalla opettajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Jos hallitus katsoo asian käsittelyn sitä vaativan, ohjaava opettaja voidaan poistaa kokouksesta yksittäisten asioiden käsittelyn ajaksi. Kaikilla oppilaskunnan jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, mikäli hallituksella ei ole erityistä syytä kieltää tätä yksittäisten kohtien käsittelyn ajaksi.

Hallitus on velvollinen ilmoittamaan oppilaskunnan jäsenille hallituksen kokousten ajankohdasta ja paikasta oppilaskunnan ilmoitustaululla tai muussa vastaavassa paikassa, jossa ilmoitus on kaikkien nähtävillä. Kokousten pöytäkirjat on toimitettava viipymättä tarkastuksen jälkeen oppilaskunnan ilmoitustaululle tai vastaavalle paikalle, jossa ilmoitus on kaikkien nähtävillä.

6) Hallituksen tehtävät

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä muuten määrätään, hallitus:

 • Johtaa oppilaskunnan toimintaa yleiskokousten välillä yleiskokouksen päätösten mukaisesti
 • Kutsuu yleiskokouksen koolle ja valmistelee yleiskokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat
 • Valmistelee ja ohjaa oppilaskunnan toimintaa sen jäsenten edun mukaisesti
 • Päättää varainhankinnasta ja varainkäytöstä yleiskokouksen päätökset huomioon ottaen
 • Pitää yhteyttä opettajakuntaan, rehtoriin, muuhun lukion henkilökuntaan, kaupungin sivistystoimeen sekä muihin tarkoituksenmukaisiin tahoihin, jos oppilaskunnan asioiden hoito sitä vaatii
 • Ylläpitää suhteita Suomen Lukiolaisten Liittoon ja sen oman alueensa piirijärjestöön

10. Sääntöjen muuttaminen

Oppilaskunnan toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi voimassaolevaa yhdistyslakia soveltuvin osin sekä lukion voimassaolevia järjestyssääntöjä. Oppilaskunnan sääntöjä voi muuttaa ainoastaan oppilaskunnan yleiskokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Nämä säännöt astuvat voimaan niiden tultua hyväksytyksi oppilaskunnan yleiskokouksessa.

Kuuntele