Linja-auton penkkejä ja matkustajia takaa kuvattuna.
Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Palvelu

Koulukuljetukset

Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään. Koulumatka mitataan kotitontin portilta tai sisääntulokohdasta koulutontin portille tai sisääntulokohtaan oppilaan koulumatkan suunnasta lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin. Koulutontti voi sisältää useampia portteja tai sisääntulokohtia.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia ja 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, jos Kalajoen kaupungin kuljetusperusteissa mainitut kriteerit täyttyvät. Tällöin kuljetusta ei tarvitse erikseen anoa.

Maksuttoman koulukuljetuksen kriteerit

Kalajoen kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen seuraavilla perusteilla:

  • 0-2 luokan oppilaalle, kun koulumatka on yli 3 km
  • 3-9 luokan ja tutkintoon valmentavan opetuksen oppilaalle, kun koulumatka on yli 5 km
  • lääkärintodistuksella, jos se on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Maksuttoman kuljetuksen myöntöperusteena voi olla myös koulumatkan vaarallisuus, jonka arvioinnissa käytetään Koululiitu-ohjelmaa.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Koulukuljetus muusta syystä

Jos lapselle halutaan koulukuljetus muusta kuin yllämainitusta syystä, se tulee anoa erikseen koulukuljetusanomuksella.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun lainsäädäntö

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Kuuntele